கட்டுரை

இந்த வரலாற்றுச் சாதனை மத்திய மாகாண கல்வி அமைச்சரும் முதலமைச்சருமான சரத் ஏக்க நாயக்கவின் முன்னிலையில் நடந்தேறியுள்ளது என்பது வியக்கத்தக்க விடயமல்ல.

இந்த வரலாற்றுச் சாதனை மத்திய மாகாண கல்வி அமைச்சரும் முதலமைச்சருமான சரத் ஏக்க நாயக்கவின் முன்னிலையில் நடந்தேறியுள்ளது என்பது வியக்கத்தக்க விடயமல்ல.

இது கின்னஸ் சாதனைக்காகவும் செய்யப்பட்ட ஒரு திருமணம். …

Page 1 of 3123