සිංහල
English
Contact
Saturday 14th December 2019    
அங்கவீனமடைந்த இராணுவ வீரர்களின் எதிர்ப்பு தொடர்கிறது! « Lanka Views

அங்கவீனமடைந்த இராணுவ வீரர்களின் எதிர்ப்பு தொடர்கிறது!சம்பளப் பிரச்சினை உட்பட சில கோரிக்கைகளை முன்வைத்து இராணுவ வீரர் உரிமைகளை பாதுகாக்கும் தேசிய சக்தி அமைப்பானது  கோட்டை புகையிர நிலையத்தின் முன்பாக மேற்கொண்டுவரும்சத்தியாக்கிர போராட்டம் தொடர்ந்த நடைபெறுகிறது. இம்மாதம் 11 ம் திகதியிலிருந்து இந்த எதிர்ப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.

அங்கவீனமடைந்த இராணுவ, முப்படை அதிகாரிகள் மற்றும் மரணித்த, காணாமல்போன அதிகாரிகளினால் பராமரிக்கப்பட்டு வந்தவர்களுக்கு ஓய்வூதியம் மற்றும் ஏனைய கொடுப்பனவுகளை வழங்குமாறு கோரி இந்த எதிர்ப்பு நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த சம்பளப் பிரச்சினை சம்பந்தமாக அமைச்சரவைக்கு முன்மொழிவு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட போதிலும், சம்பளப் பிரச்சினைக்கு நிரந்தர தீர்வு வழங்கும்வரை சத்தியாகக்கிரகத்தை தொடர்வதாக அவர்கள் கூறுகின்றன.  இவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து கூட்டு எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் சிலரும் சமீபத்தில் இவர்களை சந்தித்தனர்.
Related News