සිංහල
English
Contact
Thursday 4th June 2020    
அத்தியாவசியப் உணவுப் பொருட்கள் சிலவற்றின் விலைகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன. « Lanka Views

அத்தியாவசியப் உணவுப் பொருட்கள் சிலவற்றின் விலைகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு மேலதிக வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளமையால் அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களின் விலை அதிகரிக்கப்படவிருக்கின்றது.

இதன்படி சீனி, மிளகாய், உருளைக்கிழங்கி, பருப்பு, வெங்காயம் மற்றும் டின்மீன் உட்பட மேலும் பல பொருட்களுக்கு வரி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக நிதி அமைச்சை மேற்கோள்காட்டி செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.

அதன்படி இன்றிலிருந்து (22) 6 மாத காலத்திற்கு செல்லுபடியாகும் விதமாக இறக்குமதி செய்யப்படும் உணவுப் பொருட்களின் விலைகள் அதிகரிக்கப்படவுள்ளன,

அதன்படி – உருளைக் கிழங்கு ஒரு கிலோ 50 ரூபா, சின்ன வெங்காயம் ஒரு கிலோ 50 ரூபா, வௌ்ளைப் பூண்டு ஒரு கிலோ 50 ரூபா, யோகட் ஒரு கிலோ 800 ரூபா, ஒரு கிலோ பருப்பு 5 ரூபா, டின்மீன்  ஒன்றுக்கு 100 ரூபா என்ற வகையில் மேலதிக வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

 
Related News