සිංහල
English
Contact
Monday 25th March 2019    
அனர்த்த நிலைமையில் மாற்றமில்லை- 82,275 பேர் பாதிப்பு « Lanka Views

அனர்த்த நிலைமையில் மாற்றமில்லை- 82,275 பேர் பாதிப்புவடக்கு, மத்திய மற்றும் வடமேல் மாகாணம் உள்ளிட்ட 7 மாவட்டங்களில் 26,314 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 83,275 பேர் வௌ்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் கூறுகிறது.

வட மாகாணத்தில் முல்லைத்தீவு, கிளிநொச்சி, மன்னார், வவுனியா மற்றும் யாழ்ப்பாணம் ஆகிய மாவட்டங்களிலும், மத்திய மாகாணத்தில் சில பகுதிகளிலும், வடமேல் மாகாணத்தில் புத்தளம் மாவட்டத்தில் சில பிரதேசங்களில் ஏற்பட்ட வௌ்ளப் பெருக்கு காரணமாக மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

வௌ்ளப்பெருக்கு காரணமாக  இடம்பெயர்ந்த 2830 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 8517 பேர் 30 பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்கியிருப்பதாக செய்திகள் கூறுகின்றன.

வௌ்ளத்தில் சிக்கி யாழ்ப்பாணத்தில் ஒருவர் இறந்துள்ளார். கிளிநொச்சி மற்றும் முல்லைத்தீவு மாவட்டங்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
Related News