සිංහල
English
Contact
Saturday 18th August 2018    
அனுமதி  வழங்கமுடியாத  அறிக்கை  தயாரிப்பதற்காக  மகிந்த  விலைமனு  கோரலின்றி  1.4  பில்லியன்  கொடுத்துள்ளார். « Lanka Views

அனுமதி வழங்கமுடியாத அறிக்கை தயாரிப்பதற்காக மகிந்த விலைமனு கோரலின்றி 1.4 பில்லியன் கொடுத்துள்ளார்.உலக வங்கியால் தடை செய்யப்பட்ட ஆஸ்திரேலிய ஸ்னோ மவுண்ட் இன்ஜினியரிங் கம்பெனிக்கு,  இலங்கையில் வடக்கு  எக்ஸ்பிரஸ்வே கட்டுமானப் பணிகளுக்கான சாத்தியமான ஆய்வுகளுக்காக 1.4 பில்லியன்கள் வழங்கப்பட்டதாக அறிக்கை ஒன்று தெரிவிக்கின்றது

ராஜபக்ஸ அரசாங்கம்  ஆய்வு அறிக்கைக்காக வேறு நிறுவனங்களிடம் முறையாக ஒப்பந்தங்களை கோராது முறைகேடாக ஆஸ்திரேலிய ஸ்னோ மவுண்ட் இன்ஜினியரிங் கம்பெனியை இந்த வேலையில் அமர்த்தியதுடன் அமைச்சரவை அங்கீகாரத்துடன் மேலதிக கட்டணமும் செலுத்தியுள்ளது.

மே 2013 இல் கையெழுத்திட்ட ஒரு உடன்படிக்கையின்படி, வடக்கு எக்ஸ்பிரஸ்வே நிர்மாணத்தின் சாத்தியப்பாடு ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதற்கு கம்பெனிக்கு பணம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. நிறுவனம் ஒப்புக்கொண்ட காலக்கெடுவிற்குள் பணியை முடிக்க தவறியதால் மேலும் இரு மாத கூடுதல் கட்டணத்திற்கும் அவர்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டனர்.

இருப்பினும், பல குறைபாடுகளை கொண்டு இருந்ததால், சாலை மேம்பாட்டு ஆணையம் இதனை ஒரு முழுமையான அறிக்கையாக கருதவில்லை. இந்த அறிக்கை அதிகாரிகளால் அங்கீகரிக்கப்படவுமில்லை.

மகிந்த ராஜபக்ஸ ஆட்சியில், நெடுஞ்சாலை அமைச்சர் பதவியை மகிந்தா தான் வகித்திருந்தார்.

mahinda-nothern-highway
Related News