සිංහල
English
Contact
Monday 21st September 2020    
அனுராதபுரம் சிறைச்சாலையில் துப்பாக்கிச் சூடு ஒருவர் மரணம்! « Lanka Views

அனுராதபுரம் சிறைச்சாலையில் துப்பாக்கிச் சூடு ஒருவர் மரணம்!அனுராதபுரம் சிறைச்சாலையில் சற்று நேரத்திற்கு முன் துப்பாக்கிச் நடந்துள்ளதாகத் தெரிகிறது. துப்பாக்கிச் சூட்டில ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும், மேலும நான்குபேர் படுகாயமடைந்துள்ளதாகவும் தெரியவருகிறது.

காயமடைந்தவர்கள் அனுராதபுரம் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அவர்களில் ஒருவர் சத்திர சிகிச்சைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அங்கிருந்து  வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சிறைச்சாலைக்குள் கைதிகள் மத்தியில் அமைதியின்மை ஏற்பட்டுள்ளதுடன், அதமை கட்டுப்படுத்துவதற்காக சிறைச்சாலை அதிகாரிகள் இராணுவத்தின் உதவியை நாடியுள்ளனர். அதன்போது நிலைமையை கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டுவருதற்காக இராணுவத்தினர் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியுள்ளதாகவும் அதில் ஒரு உயிரிழந்துள்ளதோடு மேலும் நான்கு பேர் காயமடைந்துள்ளதாகத் தெரிய வருகிறது.

நிலைமையை கட்டுப்படுத்துவதற்காக விசேட அதிரடிப்படையினரும் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Related News