සිංහල
English
Contact
Saturday 23rd October 2021    
அனுராதபுரம் தடுப்புக் காவல் கைதிகள் லொஹான் ரத்வத்தவிற்கு எதிராக அடிப்படை உரிமை மீறல் குற்றச்சாட்டு! « Lanka Views

அனுராதபுரம் தடுப்புக் காவல் கைதிகள் லொஹான் ரத்வத்தவிற்கு எதிராக அடிப்படை உரிமை மீறல் குற்றச்சாட்டு!பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தின் (Pவுயு) கீழ் அனுராதபுரம் சிறையில் தடுத்து வைக்க்ப்பட்டுள்ள 8 தடுப்புக் காவல் கைதிகள் ராஜாங்க அமைச்சர் லொஹான் ரத்வத்தவிற்கு எதிராக அடிப்படை உரிமை மீறல் குற்றத்தை சமர்ப்பித்துள்ளனர்.

பூபாலசிங்கம் சூரியபாலன், மதியரசன் சுலக்ஷன், கணேசன் தர்ஷன், கந்தப்பு கஜேந்திரன், ராசதுரை திருவருள், கணேஷமூர்த்தி சிதர்ஷான், மேயமுத்து சுதாகரன் மற்றும் டீ.கந்தரூபன் ஆகிய கைதிகள் சார்ப்பில் தமிழ் தேசிய கூட்டணியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.ஏ.சுமந்திரன் மற்றும் சட்டத்தரணி கேசவன் சஜந்தன் ஆகியோரால் இந்த அடிப்படை உரிமைகள் மீறல் மணு (ளுஊகுசு 297ஃ2021) செப்டம்பர் 30ம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னாள் சிறைச்சாலைகள் முகாமைத்துவ ராஜாங்க, சிறைக் கைதிகள் புனர்வாழ்வு ராஜாங்க அமைச்சருமான லொஹான் ரத்வத்த, சிறைச்சாலை அதிகாரி எச்.எம்.ஆர். அஜித், சிறைச்சாலைகள் ஆணையாளர் ஜெனரல் என். உபுல்தெனிய, நீதி அமைச்சர் அலி சப்ரி மற்றும் சட்டமா அதிபர் சஞ்சய ராஜரத்னம் ஆகியோர் பிரதிவாதிகளாக மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர்.
மனுதாரர்களான கைதிகள் உள்ளிட்ட தடுப்புக் காவல் கைதிகள் 9 பேர் வவுனியா நீதவான் நீதிமன்றத்தில் பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு அனுராதபுரம் சிறைச்சாலையில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களைத் தவிர, சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்ட்ட ஒருவரும் உள்ளார். ஏனைய தடுப்புக் காவல் கைதிகள் மீது உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் விசாரிக்கப்பட்டு வருவதாக மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

செப்டம்பர் 12ம் திகதி மாலை சுமார் 6.05 மணியளவில் முதலாவது பிரதிவாதியான ரத்வத்த, அவரது செயலாளராக தோற்றி நின்ற இன்னொரு நபர், அவரது பாதுகாப்பாளராக தோற்றமளிக்கும் ஒருவர் மற்றும் சில சிறைச்சாலை காவலர்கள் வந்து இந்த தடுப்புக் காவல் கைதிகளை சிறைச்சாலை முற்றத்திற்கு வருமாறு அழைத்துள்ளனர். பின்னர், தடுப்புக் காவல் கைதிகளை அரை வட்டமாக நிற்குமாறு கூறிய ரத்வத்த அவர்களை மண்டியிடுமாறு பணித்துள்ளதாக மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கைதிகளை திட்டத் தொடங்கிய அவர், பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள கைதிகள் சம்பந்தமாக ஜனாதிபதி தனக்கு அதிகாரம் வழங்கியுள்ளதாகவும், அவர்களை விடுதலை செய்யவோ, சுட்டுக் கொலை செய்யவோ தன்னால் முடியுமெனவும் சிங்களத்தில் கூறியுள்ளார். குடிபோதையில் காணப்பட்ட அவரது கையில் கைத்துப்பாக்கியொன்று இருந்ததாகவும் மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அங்கு ஒரு சிறைக்கைதி தனக்கு சிங்களம் விளங்கவில்;லையெனக் கூறியதோடு, முதலாவ பிரதிவாதி முதலாவது மனுதாரரை திட்டத் தொடங்கியுள்ளார்.

சிறிது நேரம் திட்டிய முதலாவது பிரதிவாதியான ரத்வத்தவினால் முதலாவது மற்றும் இரண்டாவது மனுதாரர்களை தவிர்த்து ஏனையோரை வெளியேறுமாறு கூறியுள்ளார். பின்னர் தனது கையிலிருந்து கைத்துப்பாக்கியை மனுதாரரின் தலைக்கு நேராக வைத்து சுட்டுக் கொலை செய்வதாக மிரட்டியுள்ளதாகவும் மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்தச் சம்பவத்தினால் அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் 11 மற்றும் 12 (1) மற்றம் 12 (2) உறுப்புரைகளினால் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள தமது அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்பட்டுள்ளதாகவும், தம்மை விடுதலை செய்யும் உத்தரவு உட்பட மீறப்பட்ட உரிமைகளுக்காக உகந்த இழப்பீடு வழங்கப்பட வேண்டுமெனவும் மனுதாரர்கள் கூறுகின்றனர். அதேபோன்று, கைதிகள் மீது குற்றம் தொடுக்கப்பட்டுள்ள வடமாகாண நீதிமன்றங்களுக்கு சமீபமாக உள்ள சிறைச்சாலைகளுக்கு தம்மை மாற்ற உத்தரவிடுமாறும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.