සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
அனுராதபுரம், ராஜாங்கன பிரதேசத்தில் கொரோனா நோயாளர்களைத் தேடும் நடவடிக்கை முன்னெடுப்பு! « Lanka Views

அனுராதபுரம், ராஜாங்கன பிரதேசத்தில் கொரோனா நோயாளர்களைத் தேடும் நடவடிக்கை முன்னெடுப்பு!அனுராதபுரம் ராஜாங்கன பிரதேசத்தில் கொரோனா நோயாளர்கள் சிலர் கண்டறியப்பட்ட கையோடு  அந்த நோயாளிகளைத் தேடி இன்று (11) விசேட நடவடிக்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது.  இன்று அடையாளம் காணப்பட்டகொரோனா தொற்றிற்கு ஆளானவர் ஒரு சாஜன்ட் மேஜர் என்பது தெரியவந்துள்ளது.அவர் கடந்த வாரம் கந்தகாடு தனிமைப்படுத்தல் முகாமில் உரையாற்றச் சென்றிருந்த போதே அவருக்கு கொரோனா தொற்றியதாகக் கூறப்படுகிறது.

பின்னர் ராஜாங்கனையிலுள்ள தனது வீட்டுக்கு வந்த பின்பு அவரது இரு பிள்ளைகளுக்கும் கொரோனா தொற்றியுள்ளது. இவர்கள் கடந்த சில தினங்களாக பாடசாலைக்குச் சென்று வந்துள்ளனர். ஆகவே, அந்தப் பாடசாலை சிறுவர்களைத் தேடும் நடவடிக்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் கூறுகின்றன.

தவிரவும் மேற்படிசாஜன் மேஜர் மருந்து வாங்குவதற்காகச் சென்ற இடங்கள் தொடர்பிலும், அங்கு அவரோடு நெருக்கமாகப் பழகிய நபர்கள் தொடர்பிலும் பாதுகாப்புப் பிரிவினர் விசாரனைகளை ஆரம்பித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

 

 
Related News