සිංහල
English
Contact
Friday 27th May 2022    
அன்றாட செலவிற்கு இந்தியாவிடமிருந்து மேலும் 2 பில்லியன் டாெலர் கடன்! « Lanka Views

அன்றாட செலவிற்கு இந்தியாவிடமிருந்து மேலும் 2 பில்லியன் டாெலர் கடன்!2 பில்லியன் அமெரிக்க டாெலர்களை கடனாக வழங்க இந்தியா ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

எரிபொருள், அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்கள், மருந்துகள் உள்ளிட்ட அன்றாடத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக இந்தக் கடன் கோரப்பட்டுள்ளது.

இந்தியா கடந்த காலத்தில் 1 பில்லியன் டாெலர்களை கடனாக வழங்கியது, இப்போது அதை எரிபொருள் மற்றும் உணவுப் பாெருட்களுக்கு செலுத்த பயன்படுத்தப்படவிருக்கிறது.
Related News