සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
அமெரிக்காவிற்கும் ஈரானுக்குமிடையிலான மோதல் குறித்து பென்டகன் அறிக்கை! « Lanka Views

அமெரிக்காவிற்கும் ஈரானுக்குமிடையிலான மோதல் குறித்து பென்டகன் அறிக்கை!சர்வதேச சட்டத்தின்படி, இராணுவச் சூழ்நிலையின்போது கலாச்சார நிகழ்வுகளை குறிவைப்பது போர்க்குற்றமாகக் கருதப்படுகிறது.

அமெரிக்க பாதுகாப்பு செயலாளர் மார்க் எஸ்பர் நேற்று ஒரு சிறப்பு அறிக்கை வெளியிட்டார். ஈரானின் கலாச்சார தளங்களை அமெரிக்கா தாக்காது, ஆயுத மோதல் சட்டங்களை மீறாது என்று அது கூறியது. அண்மையில்,  ஈரானின் கலாச்சார தளங்கள் மீதான தாக்குதல்கள் குறித்து அமெரிக்க ஜனாதிபதி கேவலமான அறிக்கையை வெளியிட்டார்.

ஈரானின் குத்ஸ் படையின் தலைவரான சுலைமாணி படுகொலை செய்யப்பட்டதன் மூலம் டொனால்ட் டிரம்பின் தோற்றம் வீங்கியுள்ளது. ஈரான் உண்மையில் கலாச்சார தளங்களைத் தாக்குகிறதா என்பது குறித்து ஊடகவியலாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த எஸ்பர், ஆயுத மோதல்கள் குறித்த சட்டத்தை அமெரிக்கா மீறாது என்றார்.

சர்வதேச சட்டத்தின்படி, ஒரு இராணுவ சூழ்நிலையில் கலாச்சார நிகழ்வுகளை குறிவைப்பது போர்க்குற்றங்களாக கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், எஸ்பரின் அறிக்கை இது குறித்து மேலும் விளக்கமளிக்கவில்லை.

2017 ஆம் ஆண்டில் டிரம்ப் நிர்வாகத்தால் ஆதரிக்கப்பட்ட ஐக்கிய நாடுகளின் பாதுகாப்பு கவுன்சில் தீர்மானத்தில், சர்வதேச சட்டத்தின் முகத்தில் ஒரு குற்றமாகக் கருதப்படும் கலாச்சார தளங்களை அழிப்பதும் அடங்குகிறது. 1954 இல் நிறுவப்பட்ட ஹேக் மாநாட்டிலும் இது வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

அந்த வகையில் பார்த்தால், ட்ரம்பின் வாய்ச்சவாடடல்கள் அவரைப் பற்றியும் அவரது நடத்தை பற்றியும் அவருக்குத் தெரியப்படுத்தாது. கடந்த வாரம்  நடந்த ஈரானிய குத்ஸ் தலைவர் காசிம் சுலைலை தூண்டியிருக்கிறது.

அமெரிக்காவிற்கு எதிரான நாசவேலைகளைத் தடுப்பதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் ஈரான் மீதானஇந்த தாக்குதலைத் தொடங்கியதாக வாஷிங்டன் கூறியது.
Related News