සිංහල
English
Contact
Monday 21st September 2020    
அமெரிக்காவில் போராட்டம் வலுக்கிறது! டிரம்ப் பங்கருக்குள்! « Lanka Views

அமெரிக்காவில் போராட்டம் வலுக்கிறது! டிரம்ப் பங்கருக்குள்!ஜோர்ஜ் ப்ளைட் என்பவரின் படுகொலையை எதிர்த்து வௌ்ளை மாளிகைக்கு முன்பாக போராட்டங்கள் சூடு பிடித்துள்ள நிலையில் அமெரிக்க அதிபர் டிரம் பங்கருக்குள் பதுங்கியதாக அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் கூறுகின்றன.

ஜோர்ஜ் ப்ளைட்டின் கொலையினால் கொதித்தெழுந்த மக்கள் வௌ்ளிக்கிழமை இரவு வௌ்ளை மாளிகையின் முன்பாக ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட நிலையில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் விசேட பாதுகாப்பு பங்கருக்குள் அழைத்துச் செல்லப்பட்டதாகத் தெரிய வருகிறது.

கடந்த திங்கட் கிழமை ஜோர்ஜ் ப்ளைட் பொலிஸாரினால் கழுத்து நெறிக்கப்பட்டு படுகொலை செய்யப்பட்ட நிலையில், வாசிங்டன் உட்பட அமெரிக்கா முழுவதும் கொதித்தெழுந்த மக்கள் தமது எதிர்ப்பை காட்டத் தொடங்கினர். வௌ்ளிக்கிழமை இரவிலிருந்து வௌ்ளை மாளிகையை சுற்றி வளைத்து மக்கள் கடங் கோபத்துடன் ஆர்ப்பாட்டத்தில் இறங்கியதாக த கார்டியன் இணையம் தெரிவித்துள்ளது.

 
Related News