සිංහල
English
Contact
Wednesday 3rd March 2021    
அமெரிக்காவில் 3.2 மில்லியன் மக்கள் தொழிலிழப்பு நிவாரணத்திற்கு விண்ணப்பத்துள்ளனர்! « Lanka Views

அமெரிக்காவில் 3.2 மில்லியன் மக்கள் தொழிலிழப்பு நிவாரணத்திற்கு விண்ணப்பத்துள்ளனர்!அமெரிக்காவில் தொழில் இல்லாமல் கஷ்டப்படுபவர்களுக்கு வழங்கப்படும் நிவாரணத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கு கடந்தவாரம் 3.2 மில்லியன் மக்கள் புதிதாக விண்ணப்பித்துள்ளதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த தரவுகளைப் பார்க்கும்போது, பொருளாதாரத்தின் சகல துறைகளிலிருந்தும் தொழிலிருந்து வௌியேற்றப்படுதல் பரவலாக காணப்படுவதோடு, அமெரிக்காவை மீண்டும் திறக்கத் தொடங்கும்போதும் அது உயர்ந்த மட்டத்தில் இருக்கக் கூடுமெனத் தெரிகிறது.

எவ்வாறாயினும், மே 2ம் திகதியுடன் நிறைவடைந்த வாரத்தில் நிவாரணம் பெறுவதற்காக விண்ணப்பிக்கப்பட்ட 3.2 மில்லியன் விண்ணப்பங்களைப் பார்க்கும்போது அது, கடந்த வாரத்தை விடவும் குறைந்ததாக காணப்படுவதுடன், தொழில் இல்லாமையின் அதிகரிப்பு அதன் உச்சத்தையும் கடந்துள்ளது தெரிகிறது.

தொழில் திணைக்களத்தின் தரவுகளின்படி, கடந்த மார்ச் மாத நடுப்பகுதியிலிருந்து 33.5 மில்லியன் பேர் தொழிலழப்பு நிவாரணத்திற்கு விண்ண்ப்பித்துள்ளனர்.

அந்நாட்டு தொழில் திணைக்களம் ஏப்ரல் மாதத்திற்கான தொழிலில்லாமை குறித்து தரவுகள் சம்பந்தமாக அறிக்கையொன்றை வௌியிட்டபோது, இதன் உண்மைத் தன்மை மேலும் வௌிச்சத்திற்கு வந்ததாக செய்திகள் கூறுகின்றன.

மாதாந்த அறிக்கைகளின்படி 20 மில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலிழப்பை எதிர்ப்பார்ப்பதோடு,  அது 30 மில்லியனை அன்மிக்கக் கூடுமென பொருளாதார நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். வைரஸ் அமெரிக்காவிற்கு வருவதற்கு முன்னர், அதாவது, பெப்ரவரி மாதத்தில இந்த மதீப்பீடு 3.5% வீதமாகக் காணப்பட்டது.

எவ்வாறாயினும், அமெரிக்கா எதிர்க் கொள்ளவிருக்கும் பொருளாதார நெருக்கடியானது, நவம்பர் மாதம் நடைபெறவுள்ள ஜனாதிபதித் தேர்தலில் ஜனாதிபதி டொனல்ட் டிரம்ப் போட்டியிடுவதில் தடையேற்படுமெனவும் சில அரசியல் விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர்.
Related News