සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
அமெரிக்க உதவியை ஈரான் நிராகரித்துள்ளது! « Lanka Views

அமெரிக்க உதவியை ஈரான் நிராகரித்துள்ளது!ஈரானில் கொரோனா வைரஸ் பரம்பலை தடுப்பதற்கு உதவி செய்யும் தேவை அமெரிக்காவிற்கு இருக்கமாயின் ஈரான் மீதான பொருளாதாரத் தடைகளை நீக்க வேண்டுமென அந்நாட்டின் ஜனாதிபதி ஹசன் ரூஹானி கூறுகிறார்.

வாசிங்கடனின் மனிதநேய உதுவிகளை ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இல்லையெனவும் அவர் கூறுகிறார்.

“அமெரிக்கத் தலைவர்கள்  பொய் சொல்கிறார்கள். ஈரானுக்கு உதவி செய்ய விரும்பினால் அவர்கள் பொருளாதாரத் தடைகளை நீக்கட்டும். அப்போதுதான் கொரோனா வைரஸ் பரம்பலை தடுக்க எம்மால் போராட முடியும்” எனவும் ரூஹானி கூறினார். 

கொரோனா வைரஸினால் ஈரானில் இதுவரை 1,812 இறந்துள்ளதுடன் புதிதாக மேலும் 127 பேர் இறந்துள்ளனர்.

வைரஸினால் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்ட ஈரானில் வைரஸ் 21,000 க்கும் மேற்பட்டோர் வைரஸ் தாக்கத்திற்கு உட்படுவதோடு, ஒவ்வொரு 10 நிமிடத்திற்கும் ஒருவர் வீதம் இறப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

-நன்றி- ரொய்டர்

 
Related News