සිංහල
English
Contact
Tuesday 15th June 2021    
அமெரிக்க குடியுரிமையை கோட்டாபய நீக்கவில்லையாம்! « Lanka Views

அமெரிக்க குடியுரிமையை கோட்டாபய நீக்கவில்லையாம்!பொதுஜன முன்னணியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளரான கோட்டபய ராஜபக்ஷ தனது அமெரிக்கக் குடியுரிமையை கடந்த மே மாதம் நீக்கியுள்ளதாகக் கூறப்பட்ட போதிலும், ஜுன் 30ம் திகதி வரை அமெரக்கக் குடியுரிமையை விலக்ககிக் கொள்ளவில்லையெனத் தெரியவருகிறது.

2019  ஜூன் மாதம் வரை அமெரிக்க உள்நாட் வரிகளிலிருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட ஆவனங்களில் கோட்டாபய ராஜபக்ஷவின் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கவில்லை.  சுய விருப்பத்தில நாட்டை விட்டு வௌியேறியவர்களின் பெயர் பட்டியல் எனக் குறிப்பிட்டு இந்த பட்டியல் ஆகஸ்ட் 15ம் திகதி உத்தியோக ரீதியில் வௌியிடப்பட்டது.

இந்நாட்டு குடிவரவு – குடியகல்வு  கட்டுப்பாட்டாளரின் அறிக்கைக்கேற்ப , கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ, மே 07ம் திகதி கோட்டாபயவில பயணச் சீட்டுக்கான விண்ணப்பப் படிவம் அவசரமான என குறிப்பிட்டு சம்ப்பிக்கப்ட்டாலும், அப்படியானதொரு செயற்பாடு நடக்கவில்லையெனவும், அன்றைய தினம் அவருக்கு புதிய அடையாள அட்டை இலக்கமொன்றும் மற்றும் வௌிநாட்டுப் பயணச் சீட்டொன்றும் வழங்கப்பட்டுள்ளமையும் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. விசேடமாக, இந்நாட்டு தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கத்தை பெற்றுள்ள ஒரு நபருக்கு புதிய அடையாள அட்டை வழங்கியுள்ளமை சந்தேகத்திற்கு காரணமாக உள்ளது.

எவ்வாறாயினும் ஏப்ரல் 29ம் திகதி நடைபெற்ற ஊடக சந்திப்பின்போது கோட்டாபய ராஜபக்ஷ  இவற்றிக்கு முற்றிலும் முரண்பட்ட கருத்துக்களையே கூறியிருந்தார்.  அமெரிக்க குடியுரிமையை விலக்கிக் கொள்ளும் நடவடிக்கைகளில 99% பூர்த்தியாகி விட்டதாகவும், தான் தொடர்ந்தும் ஒரு அமெரிக்க குடிமகன அல்ல என்றும் கூறியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
Related News