සිංහල
English
Contact
Monday 22nd April 2019    
அமைச்சரவையை அதிகரிக்க மைத்திரியின் ஒத்துழைப்பு! « Lanka Views

அமைச்சரவையை அதிகரிக்க மைத்திரியின் ஒத்துழைப்பு!அமைச்சரவையின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்துக்கொள்ள ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும் என்ற ஒரு கருத்து ஐக்கிய தேசியக் கட்சியில் தோன்றியிருக்கின்றது.

என்றாலும் அமைச்சரவை அதிகரிக்கும் யோசனைக்கு ஜனாதிபதி விருப்பம் தெரிவிக்கவில்லையென சமீபத்தில் தெரிய வந்தது.  வரவு செலவு திட்டத்தில் ஜனாதிபதியின் செலவீனங்களுக்கான ஆலோசனையை தோற்கடிப்பதாக ஐக்கிய தேசியக் கட்சி அச்சுறுத்திய நிலையிலேயே  இச்செய்தி வௌிவந்துள்ளது.

எனினும் அந்த முன்மொழிவு தோற்கடிக்கப்படவில்லை என்பதுடன் ஐக்கிய தேசியக் கட்சி தலைமை ஜனாதிபதியுடம் சுமுகமாக செயற்படுவது தெரிகிறது. இதனால் 30 பேர் கொண்ட அமைச்சரவையை மேலும் அதிகரித்துக்கொள்ள முடியுமென அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவு வழங்கும் கட்சித் தலைவர்களின் கூட்டத்தில் கருத்துக்கள் தெரிவிக்கப்பட்டன.

19வது அரசியலமைப்பு திருத்தத்திற்கேற்ப தேசிய அரசாங்கம் அல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் அமைச்சரவை எண்ணிக்கை 30க்கும் குறைவாக வேண்டும். இங்கு தேசிய அரசாங்கம் என்பது பாராளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களைக் கொண்ட கட்சியானது வேறு கட்சியுடன் சேர்ந்து பலத்தை காட்டுவதாகும்.  என்றாலும் ஐ.தே.க.வுடன் கூட்டுச் சேர்ந்துள்ள கட்சிகளைக் கொண்டு தேசிய அரசாங்கமென சொல்லக் கூடியதாக உள்ளது.
Related News