සිංහල
English
Contact
Saturday 1st October 2022    
அமைச்சர்களின் எரிக்கப்பட்ட சொத்து மதிப்பு இரட்டிப்பாக்கி சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது! « Lanka Views

அமைச்சர்களின் எரிக்கப்பட்ட சொத்து மதிப்பு இரட்டிப்பாக்கி சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது!எரிக்கப்பட்ட ஒரு வீட்டை இரண்டு வீடுகளாக குறிப்பிட்டு அறிக்கைகளை சமர்ப்பித்து இழப்பீட்டும் பணம் மற்றும் வீடுகளை இரட்டிப்பாக பெற்றுக் கொள்வதற்கு அரசியலவாதிகள்; 5 பேர் நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக செய்திகள் கூறுகின்றன.

தமக்கு ஏற்பட்ட இழப்பீடு 100 கோடிக்கும் மேல் என அறிக்கைகளை சமர்ப்பித்து இழப்பீட்டை பெறுவதற்காக ஒரு அரசியல்வாதி நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாகவும் செய்திகள் கூறுகின்றன. மாத்திரமல்ல நாசமாக்கப்பட்ட வீடுகள் மற்றும் கட்டிடங்களில் முன்னெப்போதும் இருந்திராத பெறுமதிவாய்ந்த பொருட்களின் பட்டியலொன்றையும் சமர்ப்பித்து அதற்கான பெருந்தொகை பணத்தை பெற்றுக் கொள்ளவும் சில அரசியல்வாதிகள் முயன்று வருகின்றனர்.

உடைக்கப்பட்ட வீடுகளில் தங்க நகைள், பணம் உட்பட பெறுமதியான சொத்துக்கள் இருந்ததாகவும் சிலர் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

அழிக்கப்பட்ட சொத்துக்கள் சம்பந்தமாக அரசியல்வாதிகள் சமர்ப்பித்துள்ள மதிப்பீட்டு அறிக்கைகளில் அநேகமானவை ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடியவைகளாக இல்லையென, இது சம்பந்தமாக விசாரணை நடத்தும் பொலிஸ் விசாரணைக் குழு கூறியுள்ளது.

தகவல்: ‘திவைன’ பத்திரிகை