සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
அமைச்சர் சந்திரசேன ஓட்டிச் சென்ற வாகனத்தில் மோதி இருவர் பலி ! « Lanka Views

அமைச்சர் சந்திரசேன ஓட்டிச் சென்ற வாகனத்தில் மோதி இருவர் பலி !கஹட்டகஸ்திகிலிய பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த கணவன், மனைவி மற்றும் குழந்தை பயணித்த மோட்டார் சைக்கில் வனசீவராசிகள் அமைச்சர் எஸ்.எம். சந்திரசேன நேற்றிரவு ஓட்டிச் சென்ற வாகனத்தில் மோதியதன் காரணமாக மோட்டார் சைக்கிலை ஓட்டிச் சென்ற பி.குமார என்ற சிவில் பாதுகாப்பு அதிகாரி அவ்விடத்திலேணே மரணமடைந்துள்ளார். வாகனத்தை ஓட்டிவந்த அமைச்சர் வாகனத்தை அவ்விடத்திலேயே வைத்துவிட்டு வேறொரு வாகனத்தில் தப்பிச் சென்றுள்ளதாகத் தெரிகிறது.

இவ்விபத்தில் படுடகாயமடைந்த சிவில் பாதுகாப்பு அதிகாரியின் மனைவி இன்று காலை வைத்தியசாலையில் மரணித்துள்ளார். அவர்களுடைய குழந்தை மாத்திரம் அனுராதபுரம் வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறது. விபத்தை ஏற்படுத்திய வாகனத்தை தான் ஓட்டி வரவில்லையெனக் கூறி ளேவறொரு ஓட்டுநரை பொலிஸில் சரணடையச் செய்ய முயற்சிப்பதாக செய்திகள் கூறுகின்றன.
Related News