සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
அமைச்சுக்களின் கடமைகளும் நிறுவனங்களும் வர்த்தமானியில்! « Lanka Views

அமைச்சுக்களின் கடமைகளும் நிறுவனங்களும் வர்த்தமானியில்!அமைச்சுக்களுக்கான விடயங்களும் கடமைகளும் அடங்கிய வர்த்தமானி
ஜனாதிபதியினால் இன்று வௌியிடப்பட்டுள்ளது.

அரசியலமைப்பின் 43/1 உறுப்புரையின்படி மற்றும் 46/1 உறுப்புரையின்படி அமைச்சரகள் மற்றும் அமைச்சுக்களின் எண்ணிக்கை, அமைச்சர்களுக்குரிய விடயங்கள், கடமைகள், மற்றும் திணைக்களங்கள், அரச கூட்டுத்தாபனங்கள், சட்டரீதியான நிறுவனங்கள் வர்த்தமானியில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

29 அமைச்சுகளுக்குரிய விடயங்கள், கடமைகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

அதன்படி ஜனாதிபதியின் கீட் இருந்த அரச அச்சகத் திணைக்களம், தகவல் தொலைதொடர்பு  தொழில் நுட்பம் அமைச்சின் விடயங்களில் உள்ளடக்கபட்டுபட்டுள்ளன.

1990 சுவசெரி அறக்கட்டளை தொடர்பிலான வர்த்தமானி அறிவித்தலின் மூலம் சுகாதார அமைச்சின் விடயங்களில் உள்ளடக்கபட்டிருப்பதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை மற்றும  தேசிய லொதத சபை, நிதி பொருளாதாரம் மற்றும் கொள்கை அபிவிருத்தி அமைச்சின் விடயங்களில் உள்ளடங்கப்பட்டுள்ளன.

அதேபோன்று ஊழியர் சேமலாபநிதி, திறன் அபிவிருத்தி மற்றும் தொழிலாளர் உறவுகள் அமைச்சின் விடயங்களில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

ஜனாதிபதியின் கீழ் 31 நிறுவனங்களும், பிரதமரின் கீழ் 88 நிறுவனங்களும்,  அமைச்சர் சமல் ராஜபக்‌ஷவின் கீழ்37 நிறுவனங்களுமான மொத்தம் 146 நிறுவனங்கள் அரசாட்சியின் குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் உள்ளன.
Related News