සිංහල
English
Contact
Saturday 14th December 2019    
அரசாங்கத்திற்கெதிராக ஜே.வி.பி. கொண்டுவந்த நம்பிக்கையில்லாத் தீரமானம் தோல்வி! « Lanka Views

அரசாங்கத்திற்கெதிராக ஜே.வி.பி. கொண்டுவந்த நம்பிக்கையில்லாத் தீரமானம் தோல்வி!ரணில் மைத்திரி அரசாங்கத்திற்கு எதிராக மக்கள் விடுதலை முன்னணி கொண்டுவந்த நம்பிக்னை இல்லாத் தீர்மானம பாராளுமன்றத்தில் இன்று(11) 27 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடிக்கப்பட்டது.

2015ல் இந்த அரசாங்கத்தை ஆட்சிபீடத்தில் ஏற்ற அயராது உழைத்த மக்கள் விடுதலை முன்னணி, தான் ஆட்சிக்குக் கொண்டுவந்த அரசாங்கத்தை தோற்கடிப்பதற்காக நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானமொன்றை பாராளுமன்றத்தில் கொண்டு வந்தது. நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானத்தின் மீதான வாக்கெடுப்பு இன்று நடைபெற்றதுடன், தீர்மானத்திற்கு ஆதரவாக 92 வாக்குகளும், எதிராக 119 வாக்குகளும் கிடைத்தன. அதன்பஇ 27 வாக்குகளால் நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானம் தோற்கடிக்கப்பட்டது.
Related News