සිංහල
English
Contact
Thursday 4th June 2020    
அரசியலமைப்புச் சபையிலிருந்து பேராசிரியர் ஜயந்த தனபால விலகினார்! « Lanka Views

அரசியலமைப்புச் சபையிலிருந்து பேராசிரியர் ஜயந்த தனபால விலகினார்!அரசியலமைப்புச் சபையின் உறுப்பினர்களில் ஒருவரான பேராசிரியர் ஜயந்த தனபால அச்சபையிலிருந்து விலகியுள்ளார். இது சம்பந்தமாக அவர், அரசியலமைப்புச் சபையின் தலைவரும், முன்னாள சபாநாயகருமான கரு ஜயசூரியவிற்கு கடித மூலம் அறிவித்துள்ளதாகத் தெரிய வருகிறது.

தமது சுகவீன நிலை காரணமாகவே அரசியலமைப்புச் சபையின் உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து விலகுவதாக கடித மூலம் அறிவித்துள்ளதாக பாராளுமன்ற தகவல்கள் கூறுகின்றன.

அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின்படி, அரசியலமைப்புச் சபைக்கு சிவில் சமூகத்தை பிரதிநிதித்துவம்  செய்யும் வகையில் மூன்று உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்படல் வேண்டும் என்பதால், பேராசிரியர் ஜயந்த தனபால அரசியலமைப்புச் சபையின் உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டார்.

சட்டத்தரணி அஹமட் ஜாவிட் மற்றும் கொழும்பு பல்கலைக்கழக சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் நாகநாதன் செல்வகுமார் ஆகிய இருவரும் சிவில் சமூக பிரதிநிதிகளாக அரசியலமைப்புச் சபையின் உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்ட ஏனைய இரு உறுப்பினர்களாவர்.

 
Related News