සිංහල
English
Contact
Thursday 20th June 2019    
அரசியல்வாதிகள் கொள்ளையடித்த சொத்துக்களை விற்கத் தயாரகும் பாகிஸ்தான்! « Lanka Views

அரசியல்வாதிகள் கொள்ளையடித்த சொத்துக்களை விற்கத் தயாரகும் பாகிஸ்தான்!சரிந்துவரும் பாகிஸ்தானின் பொருளாதாரத்தை மீளமைப்பதற்காக பாகிஸ்தானிய அரசியல்வாதிகளால் கொள்ளையிடப்பட்ட சொத்துக்களை விற்பனை செய்யவிருப்பதாக அந்நாட்டின் பிரதமர் இம்ரான்கான அறிவித்துள்ளார்.

பாகிஸ்தானில் அமைச்சர்களினதும் அவர்களது அமைச்சுக்களினதும் மேலதிக சொத்துக்களை விற்பதற்கு அந்நாட்டு அமைச்சரவை அங்கீகாரமளித்துள்ளது.

அதன் மூலம் ட்ரிலியன் கணக்கான பணத்தை பெற முடியுமென  அரசாங்கம் எதிர்ப்பார்ப்பதாக அரச தகவல் துறை அமைச்சர் பவாட் சௌத்ரி ஊடகங்களிடன் கூறியுள்ளார்.

 
Related News