සිංහල
English
Contact
Monday 22nd July 2019    
அரசியல் நெருக்கடியில் பெண்களின் தலையீடு- விழிப்புணர்வூட்டும் சுதந்திரத்திற்கான பெண்கள் இயக்கம் « Lanka Views

அரசியல் நெருக்கடியில் பெண்களின் தலையீடு- விழிப்புணர்வூட்டும் சுதந்திரத்திற்கான பெண்கள் இயக்கம்கடந்த அக்டோபர் 26ம் திகதியிலிருந்து தொடங்கிய அரசியல் நாடகம் சம்பந்தமாக மக்களை விழிப்புணர்வூட்டுவதற்கான துண்டுப் பிரசுர விநியோகம் சுதந்திரத்திற்கான பெண்கள் அமைப்பினால் நேற்று (31) கொழும்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

ஒருநாள் வரலாம்..

2018 அக்டோபர் 26ம் திகதியிலிருந்து எமது தொலைக்காட்சியில் புதிய நாடகமொன்று தொடங்கியது. நாங்கள் தொலைக்காட்சி திரைக்கு முன்பாக அமர்ந்து அந்த நாடகத்தை பார்த்துக் கொண்டிருந்தபோது நாடகத்தில் சதியின் மூலம் ரணில் விக்ரமசிங்கவிற்குப் பதிலாக மஹிந்த பிரதமராகிய பின்பு மக்கள் நாடு பூராவும் பாற்சோறு அன்னதானம் கொடுத்ததைப் பாரத்தோம். அதில் பெண்களின் பங்களிப்பு முக்கியமாக காணப்பட்டது. பாற்சோறு சமைத்து, பகிர்ந்து ரபான் அடித்து தமது வாழ்வு மாறிவிட்டதாக மகிழ்ச்சி கொண்டாடினார்கள். அதேபோன்று இந்த சம்பவங்களுக்கு பின்னர் மீண்டும் ரணில் விக்ரமசிங்க பிரதமராக பதவியேற்ற பின்பு மீண்டும் பாற்சோறு அன்னதானங்கள் வழங்கப்பட்டதையும் நாடகத்தில் பார்த்தோம். பாற்சோறு சமைத்தார்கள், ரபான் அடித்தார்கள், மகிழ்ச்சியை கொண்டாடினார்கள். அதிலும் பெண்களே முன்னிலை வகித்தார்கள். அதேபோன்று இந்த அரசியல் அதிகாரப் போட்டி நிலவிய காலத்தில் பாராளுமன்ற சுற்று வட்டத்தில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பெண்களே முன்னிலை வகித்ததையும் கண்டோம்.  பிரச்சினை என்னவெனில் வரலாறு பூராவும் பல்வேறு இன்னல்களுக்கும், உடல் ரீதியிலான துன்புறுத்தல்களுக்கு, பாலியல் வன்கொடுமைகளுக்கும், கலாச்சார உறவுகளின்போதும் இவ்வாறு மற்றவர்களின் அதிகாரப் போட்டிகளுக்கு இரையாகியது பெண்களாகிய நாங்களே.
வீடுகளில் அநேக வேலைகளை செய்த போதிலும் அதற்காக எவ்வித சமூக மதிப்பும் கிடைக்கப்பெறாத நாம், வர்த்தக வலயங்களில் இரண்டு துட்டுக்கு  வாழ்வை விலைபேசி வாழ்வை நீர்த்துவிடும், தோட்டங்களில் நாளொன்றுக்கு 535 ரூபாய் சம்பளம் பெற்று வாழும் நாம், மத்தியக் கிழக்கில் வீட்டுப் பணிப்பெண்களாக அடிமை வேலை செய்து, எந்த உதவியும் இல்லாமல் கடைசியில் சவப்பெட்டியில் இலங்கைக்கு வரும் எமக்கு, யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் எந்த மாற்றமோ சலுகையோ கிடைக்காதென்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நீலம், பச்சை அதிகாரத்திற்குப் பலியாகாமல் எம்மை துன்பப்படுத்தும், நாம் அனுபவிக்கும் அநேக அழுத்தங்களை மாற்றுவதற்கு நாமே போராட வேண்டும். ஆகவே, வாருங்கள், சிந்திக்க நாங்கள் பலம் பெற்றுள்ளோம். எங்களால் இதை மாற்ற முடியும். நாங்கள் இதை மாற்றத்தான் வேண்டும்.

சுதந்திரத்திற்கான பெண்கள் இயக்கம்

 

 
Related News