සිංහල
English
Contact
Thursday 16th July 2020    
அரச சார்ப்பற்ற நிறுவனங்களை அரசாங்கம் பின் தொடர்கிறது! « Lanka Views

அரச சார்ப்பற்ற நிறுவனங்களை அரசாங்கம் பின் தொடர்கிறது!கடந்த அரசாங்க காலத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த அரச சார்ப்பற்ற நிறுவனங்கள் சம்பந்தமாக குற்ற விசாரணைத் திணைக்களம் ஆரம்பித்துள்ளது.

பாதுகாப்பு அமைச்சில் ‘அரச சார்ப்பற்ற நிறுவனங்கள் பற்றி செயலக’த்தினால்  செய்யப்பட்ட முறைப்பாடுகளுக்கேற்ப சரியான முறைப்படி, அரச சார்ப்பற்ற நிறுவனங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளனவா என்பது என்பது குறித்து விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படவிருக்கிறது. முறைகேடாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள அரச சார்ப்பற்ற சில நிறுவனங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மேற்படி செயலகம் குற்ற விசாரணைத் திணக்களத்திற்கு விளக்கமளித்துள்ளது.

 
Related News