සිංහල
English
Contact
Sunday 3rd July 2022    
அரச சேவை கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது -வருகை தராமைக்கு சம்பளம் கிடையாது! « Lanka Views

அரச சேவை கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது -வருகை தராமைக்கு சம்பளம் கிடையாது!



அரச சேவையில் அத்தியாவசிய கடமைகளுக்காக தேவைப்படும் ஊழியர்களை மாத்திரம் சேவைக்கு அழைக்க அரசாங்கம் தீர்மானித்திருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது தொடர்பிலான சுற்றறிக்கை அரச நிர்வாக, உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளுராட்சி அமைச்சின் செயலாளரினால் இன்று (24) வெளியிடப்படவிருக்கிறது. சேவைக்கு அழைக்க வேண்டிய அதிகாரிகளை தீர்மானிக்கும் பொறுப்பை நிறுவனத் தலைவரிடம் ஒப்படைத்தல் உட்பட பரிந்துரைகள் அந்த சுற்றறிக்கையில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் கூறுகின்றன.

இது தொடர்பில் நாம் விசாரித்தபோது, இது அரச சேவையில் சம்பளத்தை குறைப்பதிலும், போக்குவரத்து பொறுப்பிலிருந்து அரசு விலகுவதிலும் முதல் நடவடிக்கையாகுமெனவும், அமைச்சரவை தீர்மானத்தின் ஊடாக அரசின் கொள்கையாக இதனை செயற்படுத்த உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் உள்ளக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

வெளியிடப்படவிருக்கும் சுற்றறிக்கையின் ஊடாக சகல அரச ஊழியர்களும் வாரத்தில் மூன்று நாட்கள் கடமைக்கு சமுகமளிக்க வேண்டும் என்பதுடன், எஞ்சிய இரு நாட்களிலும் கடமைக்கு சமுகமளிக்க அல்லது சமுகமளிக்காதிருக்க சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படும். எவ்வாறாயினும், எஞ்சிய இரு நாட்களும் கடமைக்கு சமுகமளிக்காத பட்சத்தில் சம்பளத்திலிருந்து 1/30 (மூன்றில் ஒரு பங்கு) கழிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமெனவும் செய்திகள் கூறுகின்றன.

இந்த தீர்மானத்தின்படி ஊழியர்களுக்கான போக்குவரததை ஏற்பாடு செய்யும் பொறுப்பிலிருந்து அரசு விலகுவதோடு, ஒருவேளை சம்பளக் குறைப்பை விரும்பாத அரச ஊழியர்கள் வாரத்தில் ஐந்து நாட்களும் சேவைக்கு சமுகமளிப்பதாயின் போக்குவரத்து கஷ்டங்களை சமர்ப்பிக்க முடியாத நிலை இதற்குப்பின்னர் உருவாகும்.
எவ்வாறாயினும் கடந்த கொரோன காலத்தில் வாரத்திற்கு மூன்று நாட்கள் ஷிப்ட் முறை நடைமுறையில் இருந்தது. அதன்போது மூன்று நாட்கள் கடமைக்கு சமுகமளிக்கும், மற்ற இரு நாட்களும் வீட்டிலிருந்தே பணியாற்றும் செயற்பாடு இருந்தது. ஆனாலும் அந்த காலகட்டத்தில் சம்பளக் குறைப்பு நடக்கவில்லை.




Related News