සිංහල
English
Contact
Thursday 16th July 2020    
‘அரலிய’ டட்லி சிரிசேனவின் கோரிக்கை நிறைவேறியது! « Lanka Views

‘அரலிய’ டட்லி சிரிசேனவின் கோரிக்கை நிறைவேறியது!நெல் கொள்வனவு செய்யும்  விலையோடு ஒப்பிடுகையில், அரிசிக்கு உத்தரவாத விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டமையால் தனக்கு நட்டம் ஏற்படுவதாகவும், அதனால் அரிசியின் உத்தரவாத விலையை நீக்குமாறு  ‘அரலிய’  அரிசி வியாபாரியான டட்லி சிரிசேன அரசாங்கத்திடன் வேண்டு கோள் விடுத்திருந்தார். அவரது வேண்டுகோளின்படி அரிசி விலை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி அரிசியின் கட்டுப்பாட்டு விலை நீக்கப்பட்டு, இன்றிரவிலிருந்து அரசி விலை அதிகரிக்கப்பட்டதற்கான வர்த்தமானி அறிவித்தலை வௌியிட அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.

புதிய விலைகளின்படி ரூ.90க்கு விற்கப்பட்ட நாடு அரிசி ரூ.96 கவும், ரூ.96 க்கு விற்கப்பட்ட சம்பா ஒரு கிலோ ரூ. 98கவும் விலைஅதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய விலைகளின்படி கீரி சம்பா ஒரு கிலோ ரூ.125 க்கு விற்கப்படும்.

கொரோனா வைரஸ் பரவலாக காணப்பட்ட ஏப்ரல் 10ம் திகதியிலிருந்து ஒரு கிலோ சம்பா ரூ.90கவும், ஒரு கிலோ நாடு ரூ90கவும், வௌ்ளை மற்று சிகப்பு அரிசி ஒரு கிலோ ரூ.85கவும் விற்கப்பட வேண்டுமென அரசாங்கம் கட்டுப்பாடு விதித்திருந்தது. ஒரு கிலோ கீரி சம்பா ரூ125க்கு விற்கப்பட வேண்டுமென நுகர்வோர் அதிகார சபை கூறகிறது.

கடந்த பெப்ரவரி 17ம் திகதி அரிசி விலை சம்பந்தமாக மேற்கொள்ளப்பட்ட திருத்தங்களுக்கமைய மேற்படி விலைகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டன. அதன்போது, உள்நாட்டு சம்பா ஒரு கிலோ ரூ.90 க்கும், நாடு ஒரு கிலோ ரூ.80 க்கும், பச்சரிசி ஒரு கிலோ ரூ. 78க்கும் விற்கப்பட வேண்டுமென விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டது. மாத்திரமல்ல, இறக்குமதி செய்யப்படும் சம்பா ஒரு கிலோ ரூ80, நாடு ஒரு கிலோ ரூ.72, பச்சரிசி ஒரு கிலோ ரூ. 70 என விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது.
Related News