සිංහල
English
Contact
Thursday 11th August 2022    
அரிசி பிரச்சினை தொடர்பில் பாவனையாளர் அதிகார சபையிடம் மக்கள் போராட்ட இயக்கம் கேள்வி! « Lanka Views

அரிசி பிரச்சினை தொடர்பில் பாவனையாளர் அதிகார சபையிடம் மக்கள் போராட்ட இயக்கம் கேள்வி!கட்டுப்பாடற்ற அரிசி விலை உயர்வு, அரிசி தட்டுப்பாடு, மக்களின் உரிமை மீறல் என்பன தற்போது மக்களை பெரும் துயரத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளமை தொடர்பில் பாவனையாளர் அலுவல்கள்  அதிகார சபையிடம் மக்கள் போராட்ட இயக்கம் வினவியது.

நேற்று (29) கொழும்பு வொக்ஷோல் வீதியிலுள்ள நுகர்வோர் சேவை அதிகார சபையின் அலுவலகத்திற்குச் சென்ற மக்கள் போராட்ட இயக்கத்தின் செயற்பாட்டாளர்கள் அங்கு மக்கள் எதிர்நோக்கும் சிரமங்கள் தொடர்பில் கலந்துரையாடினர்.

அந்த அதிகாரசபையின் அதிகாரிகள் தற்போதைய நிலைமை தொடர்பான உண்மைகளை முன்வைத்ததை ஏற்றுக்கொண்டதுடன், அவர்கள் தரப்பில் இருந்து எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் மற்றும் அங்கு எழும் பிரச்சினைகள் பற்றிய விளக்கத்தையும் முன்வைத்தனர். எவ்வாறாயினும், எதிர்காலத்திலும் நுகர்வோர் உரிமைகளுக்காக நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும், அரச அதிகாரிகள் என்ற வகையில் பொதுமக்களின் உரிமைகள் பாதுகாக்கப்படும் என எதிர்பார்ப்பதாகவும் மக்கள் இயக்கத்தின் பிரதிநிதிகள் அவர்களிடம் தெரிவித்தனர்.

மக்கள் போராட்ட இயக்கம் சார்பில் தென்னே ஞானானந்த தேரர், முன்னாள் உதவி விவசாயப் பணிப்பாளர் சிசிரகுமார, துமிந்த நாகமுவ, கலைஞர் அஜந்த அலஹகோன், சட்டத்தரணி ரிவிஹார பின்னதுவ ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.

 
Related News