සිංහල
English
Contact
Sunday 15th December 2019    
அர்ஜுன் மகேந்திரன் இலங்கைக்கு கொண்டுவரப்படுவாரா..? « Lanka Views

அர்ஜுன் மகேந்திரன் இலங்கைக்கு கொண்டுவரப்படுவாரா..?முன்னால் மத்திய வங்கி ஆளுநர் அர்ஜுன் மகேந்திரனை இலங்கைக்கு நாடுகடத்துவது குறித்து ஆராயத் தயாரென சிங்கப்பூர் அரசு குறிப்பிட்டுள்ளது.

நாடு கடத்துவது தொடர்பிலான ஆவனங்கள் கிடைக்கப் பெற்றதன் பின்பு  தமது நாட்டினது சட்டத்தின்படி நடவடிக்கை எடுக்கவிருப்பதாக சிங்கப்பூர் வௌிநாட்டு அமைச்கு கூறியுள்ளது.

சம்பந்தப்பட்ட ஆவனங்களை பெற்றுத் தருமாறு கடந்த ஜனவரி மாதத்திலிருந்து பல சந்தர்ப்பங்களில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டாலும் அவை தமக்கு கிடைக்கவில்லையென அவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

இதற்கிடையே அர்ஜுன் மகேந்திரனை சிங்கப்பூரிலிருந்து நாடு கடத்துவதற்குத் தேவையான ஆவனங்கள் சட்டமா அதிபர் திணைக்களத்தினால் தயாரிக்கப்பட்டு, இலங்கை பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கும், வௌிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு ஒப்படைக்கப்பட்ட ஒரு கோப்பு 20,000 பக்கங்களை கொண்டிருப்பதாக செய்திகள் கூறுகின்றன.

இதறகிடையே சிங்கப்பூர் சட்டத்தின்படி முன்னாள் மத்திய வங்கி அதிபர் அர்ஜுன் மகேந்திரனை இந்நாட்டுக்கு வரவழைப்பது மிகவும் கஷ்டமாக உள்ளதாக சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி பிரதிபா மஹாநாமஹேவா கூறியுள்ளார்.

அடிப்படை மனிதி உரிமைகள் விடயத்தில் சிங்கப்பூர் அதிகமாக கவனம் செலுத்துவதே இதற்குக் காரணமாகுமெனவும், ஒருவேளை சந்தர்ப்பம் கிடைத்தால்  அதற்கு இரண்டு வருடததிற்கும் மேற்பட்ட காலம் செல்லுமெனவும் மஹாநாமஹேவா கூறுகிறார்.

அதேபோன்று இந்நாட்டு அரசியல்வாதிகள் வௌியிட்ட பல்வேறு அறிக்கைகளின் ஊடாக அரசியல் வகைப்படுத்தலின் மீது நடைபெறும் சட்டபூர்வமான நடவடிக்கையாக பொருள்கோட அர்ஜுன் மகேந்திரனுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலாமெனவும் மஹாநாமஹேவா சுட்டிக்காட்டினார்.
Related News