සිංහල
English
Contact
Thursday 20th June 2019    
அறுவக்காடு குப்பை மேட்டுக்கு எதிராக போராடிய மக்கள் மீது பொலிஸார் காட்டுமிராண்டித்தனமாகத் தாக்கினர்! « Lanka Views

அறுவக்காடு குப்பை மேட்டுக்கு எதிராக போராடிய மக்கள் மீது பொலிஸார் காட்டுமிராண்டித்தனமாகத் தாக்கினர்!புத்தளம் அறுவக்காடு குப்பை மேடுக்கு எதிராகப் போராடிய மக்கள் மீது பொலிஸார் இன்று (22) குண்டாந்தடி பிரயோகம் மேற்கொண்டுள்ளனர்.

புத்தளத்தில் நடந்த மேற்படி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை கலைப்பதற்காக பொலிஸாரோடு சிறப்பு அதிரடிப்படையினரும் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.

இதற்கிடையே சில நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துக் கொள்வதற்காக புத்தளத்திற்கு வந்திருந்த ஜனாதிபதியை சந்திக்க வேண்டுமென ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் கோரிக்கை விடுத்ததை அடுத்து அவர் கலந்துக் கொள்ளவிருந்த சில நகழ்ச்சிகள் ரத்துச் செய்யப்பட்டன.

நாட்டின் வளங்களை பல்தேசியக் கம்பனிகளிடம் தாரைவார்க்கும் அரசாங்கம், மக்களின் வாழும் உரிமையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பறித்துக் கொண்டிருக்கும் அரசாங்கம், உரிமைகளுக்காகப் போராடும் மக்களை அடக்குவதற்காக பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டம் போன்ற அடக்குமுறை சட்டங்களை கொண்டுவந்து மக்களை என்றென்றும் அடிமைகளாக வைத்திருக்கவே முயல்கின்றது.

மக்கள் ஒன்றிணைந்து இவற்றிற்கு எதிராகப் போராடாத வரை இப்படியா அடாவடித்தனங்களும் அடக்குமுறைகளும் தொடரத்தான் செய்யும்.
Related News