සිංහල
English
Contact
Friday 27th May 2022    
அலரிமாளிகையின் முன்பாக பொலிஸாரின் அடாவடி! « Lanka Views

அலரிமாளிகையின் முன்பாக பொலிஸாரின் அடாவடி!அலரிமாளிகையின் முன்பாக ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களை கிளரிவிட்டு மோதலை ஏற்படுத்தும் கேவலமான முயற்சியில் பொலிஸார் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதாகக் கூறி அங்கிருப்பவர்பளை வெளியேற்றத் தயாராவது தெரிகிறது. நீதிமன்ற உத்தரவு இல்லாமல் தான் இவர்கள் இப்படி நடந்துக் கொள்கின்றனர். அலரிமாளிகைக்கு முன்பாக பொலிஸார் வாகனனங்களை நிறுத்தியுள்ளமையே நெரிசலுக்கு காரணமாக உள்ளது.

மாளிகை வாயிலுக்கு முன்பாக கொட்டகை இருக்கும் இடத்தைத் தவிர இரு பக்கமும் பஸ்களும், லொரிகளும் பொலிஸாரினால் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. மோதலை ஏற்படுத்தி றம்புக்கனை போன்ற சம்பவமொன்றை ஏற்படுத்த இவர்கள் முயற்சிப்பது தெரிகிறது.

வாகன நெரிசலை கட்டுப்படுத்தென்றால் அந்த வாகனங்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டும். அதை விட்டுவிட்டு ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களை கிளரிவிட்டு அரசாங்கம் குளிர்காயப் பார்க்கிறது.

பொலிஸாரின் இந்த அடாவடி நடவடிக்கையின் போது  தாக்கப்பட்ட ஒரு இளைஞர் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Related News