සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
அவுஸ்திரேலியாவில் தண்ணீர் பஞ்சத்தை போக்க 10000 ஒட்டகங்கள் உயிர் பலி! « Lanka Views

அவுஸ்திரேலியாவில் தண்ணீர் பஞ்சத்தை போக்க 10000 ஒட்டகங்கள் உயிர் பலி!அவுஸ்திரேலியாவில் நிலவும் அதிக வெப்ப நிலையினால் தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அதிக நீரை அருந்தும் 10000 ஒட்டகங்களை கொன்றுவிட அவுஸ்திரேலியாவின் ஆதிவாசிகள் அனுமதி வழங்கியுள்ளனர்.

அதன்படி, ஒட்டகங்களை கொலை செய்யும் 5 நாள் வேலைத்திட்டமொன்று செயற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ‘கென்சிப் அபோரிஜினில்  மக்களின் கோரிக்கைக்கு ஏற்ப ஒட்டகங்களை கொல்வதற்கு ஆதிவாசி அதிகாரிகள் தீர்மானித்துள்ளனர்.

தண்ணீரின்றி பல நாட்கள் ஒட்டகங்களால் வாழ முடியுமென்றாலும், அவை ஒரே நேரத்தில் பெருமளவு தண்ணீரை அருந்துவதாகக் கூறப்படுகிறது.

வரட்சியான காலநிலையும், பரவி வரும் காட்டுத் தீயும் காரணமாக கென்சிப் அபொரிஜினில் மக்கள் வாழும் பகுதிகளில் நீர்த்தேக்கங்கள்  மற்றும் குளங்களில் நீர் மட்டம் குறைந்துள்ளது.

ஒட்டகங்களைத் தவிர வேறு பல காட்டு விலங்குகளும் தண்ணீருக்காக அலைந்து திரிவதும் பெரிய பிரச்சினையாக உள்ளது. பெரும்பாலான காட்டு மிருகங்கள் தண்ணீரின்றி மடிந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது

மத்திய மற்றும் மேற்கு அவுஸ்திரேலியாவிலும். வட மாகாணங்களிலும் தென் அவுஸ்திரோலியாவிலும், குயின்ஸ்லாந்து மாநிலத்திலும் பாலைவனம் போன்ற  பகுதிகளில் ஒட்டகங்கள் சுதந்திரமாக வசிக்கின்றன.
Related News