සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
ஆட்கொல்லி கொரோன இத்தாலியை ஆக்கிரமித்துள்ளது! « Lanka Views

ஆட்கொல்லி கொரோன இத்தாலியை ஆக்கிரமித்துள்ளது!இத்தாலியில் கோவிட் -19 இறப்பு எண்ணிக்கை உயர்ந்துள்ளது, 627 நோயாளிகள் ஒரே இரவில் நோயால் இறந்துள்ளனர். ஒரு மாதத்திற்கு முன்னர் வைரஸ் முதன்முதலில் நாட்டில் தோன்றியதிலிருந்து நாள்தோறும் இறப்பு அதிகரித்த வண்ணமுள்ளது.

வியாழன் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் கொரோனா வைரஸினால் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 18 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாகும், மேலும் இன்றுவரை அதன் எண்ணிக்கை 4,032 ஆக உள்ளது.

புதன்கிழமை 475 புதிய இறப்புகள் அறிவிக்கப்பட்டபோது இத்தாலியின் இறப்பு எண்ணிக்கை சீனவையும் விஞ்சியது. கொடிய கொரோனா வைரஸினால் இத்தாலியில் மணிதர்கள் மடிந்த வண்ணமுள்ளனர். கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள நோயாளர்களுக்கு சிகிச்சையளிப்பதில் சுகாதாரப் பணியாளர்கள் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

 

இத்தாலியின் வடக்கு மாகாணமான லொம்பார்டியில், தனிமைப்படுத்தப்படும் நடவடிக்கைகளில் இத்தாலிய இராணுவம் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

உலகளவில், இந்த வைரஸ் 265,000 க்கும் அதிகமான மக்களை பாதித்திருப்பதுடன் 11,000 க்கும் அதிகமானவர்களைக் கொன்றுள்ளது.
Related News