සිංහල
English
Contact
Saturday 23rd October 2021    
ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து அமெரிக்கா வெளியேறிய பின் ஆப்கானிஸ்தான் மீண்டு தாலிபான் தீவிரவாதிகளின் கையில்? « Lanka Views

ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து அமெரிக்கா வெளியேறிய பின் ஆப்கானிஸ்தான் மீண்டு தாலிபான் தீவிரவாதிகளின் கையில்?ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான் தீவிரவாத அமைப்பு அந்நாட்டு தலைநகரை தமது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவந்துள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தான் ஜனாதிபதி மாளிகையை தாலிபான்கள் தற்போது கைப்பற்றியிருப்பதுடன், அந்நாட்டு ஜனாதிபதி அஸ்ரப் கானி தஜிகிஸ்தானுக்கு தப்பிச் சென்றுள்ளார். வன்முறையில் ஈடுபட வேண்டாமெனவும், நாட்டிலிருந்து வெளியேற விரும்பியவர்களை பாதுகாப்புடன் வெளியேற இடமளிக்குமாறும் ஆப்கன் ஜனாதிபதி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். இதேநேரம், ‘இடைக்கால அரசாங்கத்திடம்’ அதிகாரத்தை அமைதியாக ஒப்படைக்கத் தயாரென ஆப்கானிஸ்தானின் பதில் உள்விவகார அமைச்சர் கூறியுள்ளார்.

தாலிபான் போராளிகள் தலைநகருக்குள் நுழைந்ததன் பின்னர் அரச பிரதிநிதிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அதிகாரத்தை பெற்றுக் கொண்டுள்ளனர். காபூலில் அமைந்துள்ள அமெரிக்கா தூதுவராலயத்திற்கு அந்நாட்டிலுள்ள அமெரிக்கப் பிரஜைகளை அழைக்க அமெரிக்கா தீர்மானித்துள்ளதாக செய்திகள் கூறுகின்றன.

தாலிபான் போராளிகள் தலைநகருக்குள் நுழையும் போது சிறிய எதிர்ப்பும் எழுந்துள்ளது. ஆப்கானிஸ்தானின் பக்ராமில் அமைந்துள்ள அமெரிக்காவின் முன்னாள் விமான நிலையம் மற்றும் மத்திய பாமியன் மாகாணம் உள்ளிட்ட அதிக நிலப்பகுதியை தாலிபான்கள் கைப்பற்றியுள்ளனர்.

2001 பிரபல 9ஃ11 தாக்குதல்களின் பின்பு. அல்- கைதா உட்பட பல அமைப்புகளை பயங்கரவாதிகளாகவும், தமது எதிரிகளாகவும் பெயரிட்ட அமெரிக்கா தனது நேட்டோ தோழர்களை ‘பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான யுத்தத்தை’ தொடங்கி வைத்து ஆப்கானிஸ்தானை ஆக்கிரமித்தது.
20 வருட யுத்தத்தின் பின்னர் ஆப்கானிஸ்தானில் எந்தத் தோல்வியுமின்றி அமெரிக்கா தனது படைகளை அகற்றிக் கொண்டது. கோலான் மலைப் பிரதேசங்களில் அல்-கைதா முகாம்கள் அழிக்கப்பட்டதாக அடிக்கடி செய்திகள் வந்தன. என்றாலும் அல்-கைதாவிற்குப் பதிலாக அதற்கு முன்பு ஆப்கன் ஜனநாயகத்திற்கு பாரிய அழிவுகளை ஏற்படுத்தி ஆட்சி செய்த தாலிபான் தீவிரவாதிகள், அமெரிக்கப் படைகள் வெளியேறிய பின்னர் மீண்டும் அதிகாரத்தை பெற்றுக் கொண்டுள்ளனர்.

ஆப்கானிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பிற்குப் பின்னர் அந்நாட்டில் அமைக்கப்பட்ட பொம்மை அரசாங்கத்திற்குப் பதிலாக அமெரிக்க ஆதரவுடன் தாலிபான்களின் ஆட்சி மீண்டும் கொண்டுவரப்பட்டதா, என்பது குறித்து வெளிநாட்டு அரசியல் ஆய்வாளர்களின் கவனம் திரும்பியுள்ளது.
Related News