සිංහල
English
Contact
Sunday 26th September 2021    
ஆப்கானிஸ்தானிலுள்ள 20 இலங்கையர்கள் கவனிக்காமல் விடப்பட்டுள்ளனர்! « Lanka Views

ஆப்கானிஸ்தானிலுள்ள 20 இலங்கையர்கள் கவனிக்காமல் விடப்பட்டுள்ளனர்!ஆப்கானிஸ்தானிலுள்ள 20 இலங்கையர்களும் தாம் அங்கே தங்கியிருக்க விரும்புவதாக அரசாங்கம் அறிவித்தாலும், அவர்களை மீட்குமாறு விடுக்கப்பட்ட வேண்டுகோள் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரியவருகிறது.

ஐக்கிய நாடுகளின் ஊழியர்களாக ஆப்கானிஸ்தானில் பணியாற்றிய இந்த 20 பேரும் தாலிபான்கள் அதிகாரத்திற்கு வந்ததன் பின்னர், தாம் இலங்கைக்கு திரும்ப எதிர்ப்பார்த்திருந்த போதிலும் அதற்கு இலங்கை தூதுவராலயத்திலிருந்து எந்த உதவியும் கிடைக்கவில்லையெனக் கூறியுள்ளனர்.
ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து இலங்கைத் தூதுவர் இறுதி கட்டத்தில் இலங்கையர்களை பாதுகாப்பதற்குப் பதிலாக தூதுவராலயத்தை திடீரென மூடிவிட்டு இலங்கைக்கு திரும்பியதுதான் இதற்குக் காரணம்.

இவ்வாறு நிர்க்கதியான இலங்கையர்களை பாகிஸ்தான் அல்லது இந்தியத் தூதுவராலயத்தின் உதவியுடன் இலங்கைக்கு அழைத்துவர முடியுமாக இருந்த போதிலும், இலங்கையின் வெளியுறவு அமைச்சு அதற்கு எந்த நடவடிக்கையும் எடுத்திருக்கவில்லை.

அந்நாட்டில் இருக்கும் போது அவர்களது சம்பளம் இலங்கைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதால் 1500 டொலர் செலுத்தி விமான மூலம் ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து திரும்பக் கூடிய வாய்ப்பு அவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை அன்றாட செலவீனங்களிலிருந்து சேமித்து வெளிநாட்டு செலவானியாக இலங்கைக்கு அனுப்பிய உழைப்பாளர்கள் இலங்கை அரசாங்கத்தினால் தாலிபான் ஆட்சியில் ஆபத்தில் தள்ளப்பட்டுள்ளார்கள்.
Related News