සිංහල
English
Contact
Monday 21st September 2020    
இந்தியாவிடமிருந்து ஒரு மில்லியன் டொலர் நிதி உதவி பெற அமைச்சரவை அங்கீகாரம்! « Lanka Views

இந்தியாவிடமிருந்து ஒரு மில்லியன் டொலர் நிதி உதவி பெற அமைச்சரவை அங்கீகாரம்!விசேட இருதரப்பு நிதி பரிமாற்ற ஒப்பந்தத்தின் கீழ் ஒரு பில்லியன் டொலர் நிதியுதவி பெற்றுக் கொள்வது சம்பந்தமாக இந்திய ரிசர்வ் வங்கியோடு (சுநளநசஎந டீயமெ ழக ஐனெயை) பேச்சுக்கள் நடைபெறுவதாக இலங்கை மத்திய வங்கி அறிக்கையொன்றிம் மூலம் கூறுகிறது.

இதற்கிடையே, தெற்காசிய பிராந்திய ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் நாடுகளிடம் 2019 – 2022 காலத்திற்காக வழங்கப்படும் பண பரிமாற்ற வசதிகளின் கீழ் இலங்கை மத்திய வங்கி இந்திய ரிசர்வ் வங்கியோடு பண பரிமாற்ற ஒப்பந்தத்திற்கு வந்துள்ளது.

இதன் மூலம் குறுகிய கால கொடுப்பனவு நிலுவை தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள இலங்கை மத்திய வங்கிக்கு வசதிகள் கிடைப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த பண பரிமாற்று வசதிகளுக்காக இலங்கை மத்திய வங்கி நிதிச் சபையின் பரிந்துரையின் கீழ் அமைச்சரவை அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது. இந்த பண பரிமாற்றத்தின் கீழ், 400 மில்லியன் அமெரிக்க டொலரை, இலங்கை வங்கி மூன்று மாத காலத்திற்காக முதலாவதாக பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.

தெற்காசிய பிராந்திய ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் நாடுகளுக்கு வழங்கப்படும் பணப் பரிமாற்ற வசதிகள் சம்பந்தமான நிபந்தனைகளின்படி, பின்பு, இந்த பணப் பரிமாற்ற வசதிகள் இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை என்ற வகையில் இரு தடவைகளில் பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.
Related News