සිංහල
English
Contact
Saturday 23rd October 2021    
இந்திய வெளியுறவுச் செயலாளர் இலங்கைக்கு 3 நாள் விஜயம்! « Lanka Views

இந்திய வெளியுறவுச் செயலாளர் இலங்கைக்கு 3 நாள் விஜயம்!இந்திய வெளியுறவகள் அமைச்சின் செயலாளர் ஸ்ரீ ஹர்ஷவர்தன் சிரிங்கில் 3 நாட்கள் உத்தியோக விஜயமாக இன்று இலங்கை வரவுள்ளதாக இந்திய வெளியுறவுகள் அமைச்சு அறிக்கையொன்றை வெளியிட்டுள்ளது.

அந்த அறிக்கையின்படி, இலங்கையின் வெளிவிவகார அமைச்சின் செயலாளர் ஜயநாத் கொழம்பகே விடுத்த அழைப்பிற்கிணங்க இலங்கை வரும் ஸ்ரீ ஹர்ஷ 5ம் திகதி வரை இலங்கையில் தங்கியிருப்பார்.

இந்த விஜயத்தின் மூலம் இந்து – லங்கா இருதரப்பு உறவுகள், இருதரப்பு திட்டங்களின் முன்னேற்றம் மற்றும் கோவிட் சார்ந்த பிரச்சினைகளுக்கு முகம் கொடுப்பதற்காக தொடர்ச்சியான
ஒத்துழைப்பு போன்ற விடயங்களை பகுப்பாய்வு செய்ய வாய்ப்பு கிடைப்பதாக இந்திய அரசின் அறிக்கை குறிப்பிடுகிறது.
Related News