සිංහල
English
Contact
Monday 12th April 2021    
இந்தி துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடுவிற்கும் கொரோன! « Lanka Views

இந்தி துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடுவிற்கும் கொரோன!இந்திய துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடுவிற்கும் கோவிட் 19 வைரஸ் தொற்றியிருப்பதாக செய்திகள் கூறுகின்றன. 71 வயதான இந்திய துணை ஜனாதிபதி வீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக இந்திய ஊடகங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

துணை ஜனாதிபதியுடன் அவரது துணைவியாரும் வீட்டில் தங்கியுள்ளார். அவருக்கு நோய் தொற்றியுள்ளதாக இதுவரை உறுதி செய்யப்படவில்லை.

இந்தியாவில் இதுவரை 6.3 மில்லியன் பேர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்கு ஆளாகியுள்ளதாகத் தெரிய வருவதோடு, 98,708 பேர் இதுவரை இறந்துள்ளனர்.

உலகிலேயே அதிக கொரோனா நோயாளிகளின் எண்ணிக்கையில் இந்தியா இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. இந்நோயினால் அதிகமாக மரணித்தவர்களின் எண்ணிக்கையில் இந்தியா மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது.

 
Related News