සිංහල
English
Contact
Monday 22nd April 2019    
இனவாத அரசியல்வாதியை கூழ் முட்டையால் தாக்கிய இளைஞன் விடுதலை! « Lanka Views

இனவாத அரசியல்வாதியை கூழ் முட்டையால் தாக்கிய இளைஞன் விடுதலை!அவுஸ்திரேலியானவின் செனட் சபை உறுப்பினர் பிரெஷர் ஆனிங்  ஊடக சந்திப்பொன்றை நடத்திக் கொண்டிருக்கையில் அவரை கூழ் முட்டையால் தாக்கிய இளைஞர் எவ்வித குற்றச்சாட்டுமின்றி விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.

நியுஸிலாந்து துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் தொடர்பில் பிரேஷர் அனிங் இனவாத கருத்துக்களை வௌியிட்டமையால் அவரது தலையில் கூழ் முட்டையால் தாக்கியதாக வில்லியம் கொனலி என்ற இளைஞன் கூறியதோடு, அவரது இந்தச் செயலுக்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பு கிடைத்தது.

முஸ்லிம் குடியேற்றவாசிகளினால்தான் இவ்வாறான தாக்குதல்கள் நடப்பதாக ஆனிங் கூறினார். அவரது இந்தக் கூற்றுக்கு அவுஸ்திரேலியாவில் மட்டுமல்ல உலகம் பூராவுமிருந்து எதிர்ப்புகள் கிளம்பியதோடு, வில்லியம் கொனலி முட்டையால் தாக்கியதை அடுத்து அவருக்கெதிராக வழக்குத் தொடுப்பாயின், அதற்கான அறக்கட்டளையொன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த அறக்கட்டளைக்கு உடனடியாக 50,000 அமெரிக்க டொலர்கள் சேர்ந்தன.

நியுஸிலாந்தில் துப்பாக்கிச் சூட்டு சம்பவத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வழங்குவதாக வில்லியம் கொனலி கூறினார்.
Related News