සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
இனவாத முத்திரை குத்தி கல்வியியற் கல்லூரியில் சிலை அகற்றப்பட்டது! « Lanka Views

இனவாத முத்திரை குத்தி கல்வியியற் கல்லூரியில் சிலை அகற்றப்பட்டது!சிறிபாத கல்வியியற் கல்லூரியில் கலாச்சார விழாவிற்காக நிர்மாணிக்கப்பட்ட கொழுந்து கூடை சுமக்கும் தேயிலைத் தோட்ட பெண்ணின் சிலை, அக்கல்லூரியின் நிர்வாகம், அரசாங்கம் மற்றும் தோட்டத் தொழிலாளர்களை பிரதிநிதித்துவம் செய்வதாகக் கூறிக்கொள்ளும் அமைச்சர் தொண்டமானின் தலையீட்டினால அகற்றப்பட்டுள்ளது.

பெப்ரவரி 12ம் திகதியிலிருந்த 14ம் திகதி வரை “முகவரி” என்ற பெயரில் நடைபெற்ற அந்த கலாச்சார விழாவில்  காட்சிப்படுத்தப்பட்ட தோட்டத் தொழிலாளர்களில் வாழ்வை சித்தரிக்கும் கலை படைப்புகள் ஆசிரி மாணவர் மாணவியரை வெகுவாகக் கவர்ந்துள்ளன. ஒரு புறம் தம்மை பிரிதிநிதித்துவம் செய்யும் மக்களின் சமூக பொருளாதார சூழல்களிலிருந்து ஒதுக்கப்பட்ட கலை காச்சார படைப்புகள் உண்மையான கலைகளாக ஆக மாட்டாது.

அதேபோன்று ஆசிரியர்களை தொழில் மற்றும் மரபார்ந்த பயிற்சிகளை வழங்கும் கல்வியியற் கல்லூரிகளில் சிறிபாத கல்வியியல் கல்லூரியானது சிறப்புவாய்ந்த கல்லூரியாகக் கருதப்படுகிறது. மலையக தோட்டப் பகுதிகளிலிருந்தும், நாட்டின் வேறு பகுதிகளிலிருந்து தெரிவு செய்யப்படும் தமிழ், சிங்கள மாணவ ஆசிரியர்கள் பயிலும் மரபார்ந்த நிலையமாக இருப்பதுதான் அதற்குக் காரணம். அந்தக் கல்லூரியில் நடைபெற்ற கலாச்சார விழாவிற்காக நிர்மாணிக்கப்பட்ட இந்த உருவச் சிலை அனுமதியின் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், ஒரு குறிப்பட்ட இனக்குழுமத்தை மாத்திரம் பிரதித்துவம் செயவதனாலும், அது இனவாதச் செயலாக உள்ளதனாலும் அதனை அகற்ற உத்தரவிட்டதாக சிறிபாத கல்வியியற் கல்லூரியின்  நிர்வாகம் கூறுகிறது.

கொழுந்துக் கூடையை சுமக்கும் தோட்டத்துப் பெண்ணை சித்தரிக்கும் உருவச்சிலை அகற்றப்படும் தருணத்தில் தோட்டத் தொழிலாளர்களின் வாக்குகளினால அதிகாரத்திற்கு வரும், அவர்களது தேவைகளை பிரதிநித்தித்துவம் செய்வதாகக் கூறும் ஆறுமுகம் தொண்டமானும் இந்தக் காட்சிகளை பார்த்துக் கொண்டிருந்ததாக செய்திகள் கூறுகின்றன.

“முகவரி” கலாச்சாரா விழாவின் சில புகைப்படங்கள்

    
Related News