සිංහල
English
Contact
Monday 21st September 2020    
இன்று காலை 6 மணிக்கு நீக்கப்பட்ட ஊரடங்குச் சட்டம் மீண்டும் மாலை 2 மணிக்கு மீண்டும! « Lanka Views

இன்று காலை 6 மணிக்கு நீக்கப்பட்ட ஊரடங்குச் சட்டம் மீண்டும் மாலை 2 மணிக்கு மீண்டும!கொழும்பு , கம்பஹ. புத்தளம் மற்றும் வட மாகாணத்தில அமுலிலிருக்கும் ஊரடங்குச் சட்டம் நாளை (24) 6.00 மணிக்கு நீக்கப்பட்டு மீண்டும் பகல் 12.00க்கு அமுல்படுத்தப்படடு வௌ்ளிக் கிழமை காலை 6.00 மணி வரை அமுலிலிருக்கும்.

ஏனைய சகல மாவட்டங்களிலும் அமுல்படுத்தப்படும் மாலை 2.00 மணிக்கு அமுல்படுத்தப்படும் ஊரடங்குச் சட்டம் வியாழக்கிழமை காலை 6 மணிவரை அமுலிலிருக்கும்.

 
Related News