සිංහල
English
Contact
Sunday 19th January 2020    
இன்று கூடப்படவிருந்த சட்டவாக்கச் சபை சட்டபூர்வமானது தானா..? « Lanka Views

இன்று கூடப்படவிருந்த சட்டவாக்கச் சபை சட்டபூர்வமானது தானா..?எதிர்க் கட்சித் தலைவரின் பங்கேற்பு இல்லாமல் சபாநாயகர் கரு ஜயசூரியவின் தலைமையில் இன்று கூடப்படவிருந்த அரசியலமைப்புச் சபைக் கூட்டம் சட்டபூர்வமானதா என்ற பிரச்சினை எழுந்துள்ளது.

10 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட அரசியலமைப்புச் சபையில் சபாநாயகர், பிரதமர், மற்றும் எதிர்க் கட்சித் தலைவர் ஆகியோர் உத்தியோக ரீதியில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ இதில் கலந்து கொண்டாலும், சஜித் பிரேமதாசவை எதிர்க் கட்சித் தலைவராக பாராளுமன்றத்தில் அறிவிக்கப்படாமையால் அவர் அரசியலமைப்புச் சபை கூட்டத்தில்  பங்கேற்க மாட்டார் எனக் கூறப்படுகிறது.

எப்படியிருந்தாலும் ஏனைய 7 பா. உறுப்பினர்களும் , 3 சிவில் உறுப்பினர்களும்  அரசியல் சபை கூட்டத்தில் பங்கேற்கக் கூடும்.

அரசியலமைப்புச் சபைக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள உறுப்பினர்களை நீக்கும் ஆற்றல் கிடையாது என்பதுடன், அவர்கள் தமது பதவிகளிலிருந்து கேட்டு விலகும் வரை மேற்படி நியமனங்கள் செல்லுபடியாகும். புதிய அரசாங்கம் பதவியேற்றதன் பின்னர் அரசியலமைப்புச் சபை கூடும் முதலாவது சந்தர்ப்பம் இதுவாகும்

சுயாதீன் ஆணையங்கள் அமைப்பது உட்பட பக்கச் சார்ப்பற்ற தீர்மாங்களை எடுக்கும் நோக்கத்தில் அமகை்கப்பட்ட அரசியலமைப்புச் சபையில் எதிர்க் கட்சித் இல்லாத நிலையில் அதன் சட்டபூர்வ தன்னை குறித்து பிரச்சினை எழுந்துள்ளது.
Related News