සිංහල
English
Contact
Thursday 16th July 2020    
இன்றே, இப்பொழுதே இனவெறிக்கு முடிவு கட்ட வேண்டும். – Paul Pogba « Lanka Views

இன்றே, இப்பொழுதே இனவெறிக்கு முடிவு கட்ட வேண்டும். – Paul Pogba“கடந்த சில நாட்களாக, மினியாபோலிஸில் நடந்த சம்பவம் குறித்து எனது உணர்வுகளை எவ்வாறு வெளிப்படுத்துவது என்ற யோசனையிலேயே இருந்தேன். இச்சம்பவம் எனக்குள் கடுமையான கோபத்தையும், வெறுப்பு, வலி ​​மற்றும் தீராத சோகத்தையும் ஏற்படுத்திவிட்டது.

ஜார்ஜைப் போல் ஒவ்வொரு நாளும் இனப் பாகுபாட்டை எதிர்கொள்ளும் அனைத்து கறுப்பின மக்களுக்காகவும் நான் அனுதாபப்படுகிறேன். கால்பந்து மைதானம் தொடங்கி, பணியிடம், பள்ளிக்கூடம் என்று எல்லா இடங்களிலும் அவர்கள் இனவெறிக்கு இலக்காகி வருகிறார்கள்.

இதற்கு நிரந்தரமாக ஒரு முடிவு கட்டியாக வேண்டும். நாளை; நாளை மறுநாள் என்று தள்ளிப்போடக் கூடாது. இன்றே, இப்பொழுதே ஒரு முடிவு கட்டியாக வேண்டும்.

இனவெறியின் பெயரால் நடைபெறும் அக்கிரமங்களை ஒருபோதும் அனுமதிக்கவும் முடியாது. என்னாலும், உங்களாலும் இனி அதை பொறுத்துக்கொள்ளவும் முடியாது.

இனவெறி முட்டாள்த் தனமானது. அன்பு காட்டுவதே திறமை என்பதை நாம் அனைவரும் உணரவேண்டும்”.

போராடும் மக்களுக்கு ஆதரவாக…
பிரான்ஸ் கால்பந்து அணியின்
நட்சத்திர வீரர் – Paul Pogba

நன்றி – சமநிலை சமுதாயம்
Related News