සිංහල
English
Contact
Tuesday 15th June 2021    
இம்மாதம் 30ம் திகதி வரை மாகாணங்களுக்கிடையில் பயணத் தடை விதிக்க அரசாங்கம் தீர்மானம்! « Lanka Views

இம்மாதம் 30ம் திகதி வரை மாகாணங்களுக்கிடையில் பயணத் தடை விதிக்க அரசாங்கம் தீர்மானம்!அதிகரித்து வரும் கொரோனா பெருந்தொற்றை கட்டுப்படுத்துவதற்காக நாட்டை முடக்குமாறு விடுக்கப்பட்ட வேண்டுகோளை கருத்தில் கொண்டு, மாகாணங்களுக்கிடையிலான பயணத் தடை விதிக்க அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.

கொரோன தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை கடந்த சில தினங்களாக 1500 – 2000 என்ற வகையில் அதிகரித்து வருவதனால், நாட்டில் கொரோனா பெருந்தொற்று பயங்கரமாக வியாபித்து வருவது தெரிகிறது. இந்த அச்சுறுத்தல் காரணமாக நாட்டை முடக்குமாறு நிபுணர்கள் மட்டத்தில் வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், வெளிநாடுகளும் இது விடயத்திலல் அரசாங்கத்தை வற்புறுத்தியுள்ளன.

எப்படியிருந்தாலும் மக்களின் உயிராபத்தைக் கருதாமல் பொருளாதாரத்தை பாதுகாப்பதற்காக ஜனாதிபதியும் அரசாங்க அதிகாரிகளும் மேற்படி தீர்மானத்தை எடுத்துள்ளனர்.

அரசியல் துறைகளினதும், நிபுணர்களினதும் வற்புறுத்தல் சம்பந்தமாக ஆராய வேண்டிய நிலை அரசாங்கத்திற்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
நேற்று (10) நடைபெற்ற அமைச்சரவை மற்றும் கொரோனா தடுப்பு விசேட குழுக் கூட்டத்தின் பின்னர் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்திற்கமைய நாட்டை முடக்குவதில்லையென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. என்றாலும் மாகாணங்களுக்கிடையிலான பயணங்களை நிறுத்த அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.

மே மாதம் 30ம் திகதி வரை மாகாணங்களுக்கிடையிலான பயணத் தடை விதிக்கப்படுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. என்றாலும் பெருந்தொற்றின் பரம்பலுக்கேற்ப முடக்கப்படும் தீர்மானத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்படக் கூடிய நிலையும் உள்ளது.