සිංහල
English
Contact
Wednesday 16th January 2019    
இரு பிரதமர்கள் போய், இரு எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் வந்தார்கள்! « Lanka Views

இரு பிரதமர்கள் போய், இரு எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் வந்தார்கள்!இன்று பகல் கூடிய பாராளுமன்றத்தில் உரையாற்றிய இரா. சம்பந்தன் அவர்கள் தானே எதிர்க்கட்சித் தலைவரென இன்று பாராளுமன்றத்தில் கூறினார்.

இரண்டு எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் இப்போது பாராளுமன்றத்தில் செயற்பட்டு வருவதாகவும் கூறிய அவர் சபாநாயகர் கரு ஜயசூரிய தன்னை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பதவியிலிருந்து நீக்கவில்லையெனவும் குறிப்பிட்டார்.

நெருக்கடி தொடர்கிறது. பதவிப் போட்டி நடக்கிறது. வேடிக்கை பார்ப்போமா?
Related News


இன்றைய ஊடகங்கள்

January 14, 2019 0 Comments