සිංහල
English
Contact
Friday 22nd January 2021    
இறந்த 4 பேரின் உடல்கள் மஹர சிறைச்சாலையிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்டன! « Lanka Views

இறந்த 4 பேரின் உடல்கள் மஹர சிறைச்சாலையிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்டன!(படம்- 2012 ல் வெலிக்கடை சிறைச்சாலை துப்பாக்கிச் சூட்டில் இறந்த கைதிகள்)

மஹர சிறைச்சாலையில் கொந்தளிப்பான நிலைமையை கட்டுக்கு கொண்டுவரும் போது நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கிச் சூட்டில் இறந்த 4 பேரின் உடல்கள் ராகம வைத்திசாலைக் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் கூறுகின்றன.

சிறைக் கைதிகள் நடத்திய எதிர்ப்பை கட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்காக சிறைச்சாலை அதிகாரிகள் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதாக மாலையில் செய்திகள் வந்தன. நிலைமையை கட்டுப்படுத்துவதற்கா  பொலிஸ் குழுக்கள் மற்ஷம் விசேட அதிரடிப் படையினர் அழைக்கப்பட்டிருந்ததோடு,  அலறல் சத்தமும், வெடிச் சத்தமும் தொடர்ந்து கேட்பதாக பிரதேச செய்திகள் கூறுகின்றன.

இறந்த நான்கு பேரின் உடல்கள் ஏற்கனவே கொண்டு வரப்பட்டுள்ள போதிலும், துப்பாக்கிச் சூட்டை உடனடியாக நிறுத்துமாறும், இறந்த கைதிகளின் எண்ணிக்ைக சம்பந்தமாக உண்மையை வௌியிடுமாறும் சிறைச்சாலைக்கு அருகாமையில் திரண்டிருக்கும் கைதிகளின் உறவினர்கள் கோருகின்றனர்.

 
Related News