සිංහල
English
Contact
Thursday 20th June 2019    
இலங்கையில் எண்ணெய் சுத்திகரிப்புக்கு முதலீடு செய்ய ஓமான் மறுப்பு! « Lanka Views

இலங்கையில் எண்ணெய் சுத்திகரிப்புக்கு முதலீடு செய்ய ஓமான் மறுப்பு!அமெரிக்க டொலர் 3.85 பில்லியன் முதலீட்டில் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு மையமொன்றை நிர்மாணிக்க திட்டமிட்டிருப்பதாக அரசாங்கம் வௌியிட்ட கருத்தை ஓமான் அரசாங்கம் நிராகரித்துள்ளது.

பெற்றோலி அமைச்சும் இந்திய நிறுவனமொன்றும் சேர்ந்து நாளொன்றுக்கு 200000 பீப்பாய் எண்ணெய் சுத்திகரிக்க கூடிய எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு திட்டமொன்றை நிர்மாணிக்க இணங்கியுள்ளதாக கடந்த செவ்வாய் (19) நடைபெற்ற ஊடகச் சந்திப்பின்போது அதிகாரிகள் கூறியிருந்தனர். அதோடு இத்திட்டம் ஹம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தை அன்மித்து நிர்மாணிக்கபடவிருப்பதாகவும் கூறப்பட்டது.

பெற்றோலிய அமைச்சுக்கு 30% பங்கு கிடைப்பதாகவும், இத்திட்டமானது இலங்கையின் பிரமாண்டமான, நேரடி வௌிநாட்டு முதலீடாக இருக்குமெனவும் அதன்போது குறிப்பிடப்பட்டதோடு, பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க எதிர்வரும்24ம் திகதி திட்டத்திற்கான அடிக்கல் நடுவார் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டது.

இருந்தபோதிலும், அவ்வாறான திட்டம் குறித்து ஓமான் அறிந்திருக்கவில்லையென அந்நாட்டின் எரிபொருள் அமைச்சர் சலீம் அல்அவுபி குறிப்பிட்டார். தான் இதனை ஒரு செய்தியாக அறிந்ததாகவும்,  3.8 பில்லியன் டொலர் காசோலையைில் கையெழுத்திடுபவர் யாரென தனக்குத் தெரியாதெனவும் கூறினார்.

குருநாகலவில் வொக்ஸ்வாகன் கார் கனவுத் தொழிற்சாலை போன்றதுதான் இதுவும்.

 
Related News