සිංහල
English
Contact
Saturday 23rd October 2021    
இலங்கையில் எதிர்ப்பாளர்கள் மீதான அடக்குமுறைக்கு இத்தாலியில் எதிர்ப்பு! « Lanka Views

இலங்கையில் எதிர்ப்பாளர்கள் மீதான அடக்குமுறைக்கு இத்தாலியில் எதிர்ப்பு!இலங்கையில் நடைபெற்ற அமைதியான எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் காரணமாக கைது செய்யப்பட்டுள்ள 5 பேர் மீது இழைக்கப்பட்ட அநீதி குறித்து இத்தாலியின் தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் வெகுஜன அமைப்புகளுக்கு விளிப்புணர்வூட்ட அந்நாட்டிலுள்ள இலங்கையர்கள் நடவடிக்கை எடுத்தள்ளனர்.

கொத்தலாவல சட்டமூலத்திற்கு எதிரான மாணவர் மக்கள் இயக்கத்தின் செயற்பாட்டாளர்கள் மீது தொடுக்கப்பட்டுள்ள அரச அடக்குமுறை சம்பந்தமாக சர்வதேச மனித உரிமை அமைப்புகள், தூதுவராலயங்கள், தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் வெகுஜன அமைப்புகள் விழிப்புணர்வூட்டப்படுகின்றன.

மாணவர் மக்கள் இயக்கத்தினால் செயற்படுத்தப்படும் இந்த ஒத்துழைப்பு செயற்பாட்டின் போது அதற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கும் இத்தாலியிலுள்ள இலங்கையர்கள் அந்நாட்டு தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் வெகுஜன அமைப்புகளை விழிப்புணர்வூட்டுவதுடன் அடையாள எதிர்ப்பு நடவடிக்கையிலும் ஈடுபடுகின்றனர்.
Related News