සිංහල
English
Contact
Monday 12th April 2021    
இலங்கை அரசியலில் இந்தியாவின் ஆளும் பாரதீய கட்சியின் நுழைவு இல்லாத பிரச்சினைகளையும் உருவாக்கும்! புபுது ஜயகொட « Lanka Views

இலங்கை அரசியலில் இந்தியாவின் ஆளும் பாரதீய கட்சியின் நுழைவு இல்லாத பிரச்சினைகளையும் உருவாக்கும்! புபுது ஜயகொடஇந்தியாவின் ஆளும் பாரதீய ஜனதா கட்சி தனது அரசியல் நடவடிக்கைகளை இலங்கையிலும் மேற்கொள்ளவிருப்பதாக நம்பகமான செய்திகள் கூறுகின்றன. இலங்கையில் அதன் அரசியல் நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படும் பட்சத்தில் இலங்கையின் தற்போதைய பிரச்சினைகள் மேலும் உக்கிரமடையுமென முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சியின் கல்விச் செயலாளர் புபுது ஜயகொட கூறுகிறார்.
இந்தியாவின் ஆளும் பாரதீய ஜனதா கட்சியின் அரசியல் நடவடிக்கைகளை இலங்கையிலும், நேபாளத்தில் மேற்கொள்ளவிருப்பதாக அக்கட்சியின் முன்னாள் தேசியத் தலைவர் அமித்ஷா சமீபத்தில் தெரிவித்திருந்தார். இது சம்பந்தமாக கேட்கப்பட்டபோதே முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சியின் கல்விச் செயலாளர் மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டார்.
‘பாரதீய ஜனதா கட்சியென்பது மிகவும் இழிவான வரலாற்றைக் கொண்ட கட்சியாகும். அந்தக் கட்சி இந்நாட்டில் காலூன்றுவதன் மூலம் இன, மத, கலாச்சார மற்றும் குல சமநிலைகள் மேலும் சரிந்து பாரதூரமான பிரச்சினைகள் உருவாகக் கூடுமெனவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
“இந்தியாவின் ஆளும் பாரதீயக் கட்சியானது ஹிந்துத்துவக் கட்சியாகுமென்பதுடன் இன, மத, பிரிவினைகளைக் கொள்கையாக் கொண்ட கட்சியாகும். முஸ்லிம் விரோதமானதும், ஏனைய மக்கள் பிரிவினருக்கு எதிரானதுமான கட்சி என்ற வகையிலேயே அதன் நடவடிக்கைகள் உள்ளன. ஆகவே, இந்தியாவின் இந்த கூற்று சம்பந்தமாக எச்சரிக்கையுடன் இருக்கவேண்டும்” எனவும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார்.