සිංහල
English
Contact
Thursday 20th June 2019    
இலங்கை  பெண்ணின்  சடலத்திற்கு  பதிலாக  இந்திய  ஆணின் சடலம் ! « Lanka Views

இலங்கை பெண்ணின் சடலத்திற்கு பதிலாக இந்திய ஆணின் சடலம் !சவுதி அரேபியாவில் வீட்டு பணிப்பெண்ணாக சேவையில் இருந்து மரணித்த இலங்கை பணிப்பெண்ணின் சடலத்திற்கு பதிலாக இந்திய நாட்டு ஆணின் சடலம் ஒன்று கட்டுநாயக விமான நிலையத்திற்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளது .

மாவ நெல்லை மாலியத்த பிரதேசத்தில் வசித்து வந்த 53 வயதான ஏ .ஆர் . பண்டார மேனிக்கே என்ற பெண்ணின் சடலத்தை பொறுப்பேற்க வந்த உறவினர் , இந்த சடலம் தொடர்பாக திடீர் மரண பரிசோதரிடம் விசாரித்த போது அது இந்திய நாட்டு ஆணின் சடலம் என தெரியவந்துள்ளது.
சவுதி அரேபிய ரியாத் விமான நிலைய கல்ப் விமான சேவை காரியாலயத்திற்கு இச் சடலங்களை குறித்த நாடுகளுக்கு அனுப்புவதற்காக ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தன . ஆனால் அங்கு தவறுதலாக இந்த இந்திய நாட்டு ஆணின் சடலம் கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
Related News