සිංහල
English
Contact
Friday 27th May 2022    
இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம் எரிபொருள் விலையை அதிகரித்துள்ளது! « Lanka Views

இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம் எரிபொருள் விலையை அதிகரித்துள்ளது!இலங்கை பெற்றோலிய கூட்டுத்தாபனம் எரிபொருட்களின் விலைகளை அதிகரித்துள்ளது.

இந்த விலை அதிகரிப்பு இன்று (18) நள்ளிரவு முதல் அமுல்ப்படுத்தப்படுவதாக சிபெட்கோ அறிவித்துள்ளது.

இதற்கமைய, சிபெட்கோவின் புதிய எரிபொருள் விலைகள் ….

92 ஒக்டேன் பெற்றோல் ஒரு லீற்றர் – 338 ரூபா,

95 ஒக்டேன் பெற்றோல் ஒரு லீற்றர்- 389 ரூபா,

ஒடோ டீசல் ஒரு லீற்றர் – 289 ரூபா,

சூப்பர் டீசல் ஒரு லீற்றர் – 329 ரூபா.
Related News