සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
இலவச சுகாதாரச் சேவை மரணத்தை நோக்கி மௌனமாக… « Lanka Views

இலவச சுகாதாரச் சேவை மரணத்தை நோக்கி மௌனமாக…இலங்கையில் இலவச சுகாதார சேவை நடைமுறையிலிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. ஒரு மனிதன் பிறந்ததிலிருந்து இறக்கும் வரை தான் பெற்றுக் கொள்ளும் சுகாதாரச் சேவைக்காக எவ்வித பணமும் அறவிடப்படுவதில்லை என்பதுதான் அதன் சிறப்பம்சமாகும். மக்களிடமிருந்து அறவிடப்படும் வரிப்பணத்தைக் கொண்டுதான் இந்த இலவச சேவை வழங்கப்படுவதை மறுக்க முடியாது. ‘இலவச’ சுகாதார சேவை என அழைக்கப்பட்டாலும் இது மக்கள் பணத்தைக் கொண்டு செய்யப்படும் நலன்புரி சேவையாகும். இலவச சுகாதார சேவையின் நோக்கமானது ஒருபுறம் நோய் தொற்றுவதற்கு முன்பு அதனை தடுப்பதுதான். என்றாலும் நோயாளர்களுக்கு சேவைகளை வழங்குவதே அதன் பிரதான நோக்கமாகும். ஆகவே, நோய் தொடர்பில் மருத்துவர் கவனம் செலுத்திய பின்னர் ஒரு நோயாளியை சுகப்படுத்துவதற்கு முக்கிய காரணியாக இருப்பது சரியான மருந்துகளை வழங்குவதாகும். இலவசமாக மருந்துகள் வழங்கும் செயற்பாடு தற்போது சரியாக நடைபெறுவதில்லை. தனியார் மருந்தகங்களில் விற்கப்படும் மருந்துகளின் விலைகளும் அதிகரித்துள்ளன. மருந்துக்களின் விலை மே மாதம் அதிகரிக்கப்பட்டதன் பின்பு இலவச சுகாதாரச் சேவைக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளது.

சுகாதார போசனை மற்றும் தேசிய வைத்திய அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்னவினால் மே 15ம் திகதி வெளியிடப்பட்ட அதிவிசேட வர்த்தமானி அறிவித்தலின் மூலம் ஏற்கனவே விலை குறைக்கப்பட்டிருந்த 60 வகையான மருந்துகளின் விலைகள் 20 வீதத்தால அதிகரிக்கப்பட்டன. நோயாளர்களுக்காக தனியார் மருந்தகங்களிலிருந்து வாங்கப்படும் 131 வகையான மருந்துகளின் விலைகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக இலவச சுகாதாரச் சேவைக்கான மக்கள் இயக்கம் குற்றஞ்சாட்டுகிறது. இவ்வாறு விலைகள் அதிகரிக்கப்பட்டமையால் ரூ.1000க்கு வாங்கும் மருந்து ரூ.1200க்கு விற்கப்படுகிறது. 2000 ரூபாய்க்கு வாங்கிய மருந்து 2400 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது. அல்பென்டசோல்இ செபியு+ரொக்ஸிம் அமொக்ஸிலீன், பரசட்டமொல் உட்பட அத்தியாவசிய மருந்துகளின் விலைகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இவை விலை கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்டு விலை குறைக்கப்பட்டிருந்த மருந்து வகைகளாகும். மக்களை கவரும் விதமாக பிரச்சாரங்களை முன்னெடுத்து 2016 அக்டோபர் மாதம்  அத்தியாவசியமான 48 வகை மருந்துகளின் விலைகள் குறைக்கப்பட்டன. இதற்கான பிரச்சார நடவடிக்கைகளுக்காக இலத்திரனியல் ஊடகங்கள் வாயிலாக பத்திரிகை பக்கங்கள் ஊடாக, நாடு ப+ராவூம் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட பதாகைகள் ஊடாக மேற்கொள்ளப்பட் பிரச்சாரங்களுக்கு கோடிக்கணக்கான பணம் சுகாதார அமைச்சினால் செலவிடப்பட்டுள்ளது.  எவ்வாறாயினும்இ அவ்வாறாக மருந்துகளின் விலைகள் குறைக்கப்பட்ட போதிலும் அதனால் நோயாளர்களுக்கு எந்த நிவாரணமும் கிடைத்ததாக இல்லை. விலை குறைக்கப்பட்ட மருந்துகளின் விலைகளை விட குறைந்த விலைகளில் மருந்துகள் இருப்பதனால் சாரதாரண பொது மக்களுக்கு குறிப்பிட்டளவு நன்மை கிடைக்கவில்லையென மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.

அடிக்கடி மேற்கொள்ளப்பட் விலை அதிகரிப்பின் காரணமாக உயர் இரத்த அழுத்தம்இ நீரிழிவு மற்றும் கொலஸ்டரோல் ஆகிய நோய்களுக்காக வழங்கப்படும் மருந்துகளின் விலைகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் அதிக அளவில் தேவைப்படுவதும்இ எப்போதும் பயன்படுத்தப்படுதுவதுமான மருந்துகளின் விலைகளே அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் நோயெதிர்ப்புக்காக வழங்கப்படும் 9 வகையான மருந்துகள் நோயாளர்களுக் எப்போதும் தேவைப்படுகின்றன. மாத்திரமல்லஇ அதி இரத்த அழுத்தத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் 8 வகையான மருந்துகளிதும்இ நீரிழிவு நோய்க்காக பயன்படுத்தப்படும் மருந்துகளினதும் விலைகளே இவ்வாறு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன. விசேடமாக இதய நோயாளிகள்இ அதிக இரத்த அழுத்தம் மற்றும் நீரிழிவூ நோயாளிகள் பயன்படுத்தும் இந்த மருந்துகள் நீண்டகால பாவனைக்காக மருத்துவர்களால் சிபாரிசு செய்யப்படும் மருந்து வகைகளாகும். பெரும்பாலும் இவ்வகையான நோயாளிகள் ஓய்வு பெற்றவர்கள் அல்லது வேறு குறைந்த வருமானமுள்ள நோயாளர்களாகும். சில சந்தர்ப்பங்களில் இந்த மருந்துகளுக்கு செலவூ செய்த பின்னர் வாழ்வதற்குப் போதுமான சொற்பமாவது எஞ்சுவதில்லை. மக்கள் பெரும் கஷ்டத்தில் தள்ளப்பட்டுள்ள நேரத்தில் மருந்துகளின் விலைகளையூம் இவ்வாறு அதிகரிப்பது மரத்திலிருந்து விழுந்தவனை மாடு முட்டிய கதையாகவே உள்ளது.

மஹரகம அபேக்ஷா வைத்தியசாலையின் நோயாளர்கள் விசேட பிரச்சினையொன்றுக்கு முகம் கொடுத்துள்ளனர். நோயாளர்கள் மத்தியில் நம்பிக்கையை வளர்ப்பதற்காகத்தான் புற்றுநோய் ஆஸ்பத்திரி என்ற பெயரை மாற்றி ‘அபேக்ஷா’ வைத்திசாலை என இந்த வைத்தியசாலை அழைக்கப்பட்டது. ஆனால்இ தற்போதைய நிலையில் நோயாளர்களுக்குத் தேவையான அத்தியாவசிய மருந்துகள் இல்லாமையால் சகல புற்று நோயாளர்களையூம் நம்பிக்கையிழக்கச் செய்துள்ளனர். புற்றுநோய் எதிர்ப்பு மருந்து வகைகளில் பற்றாக்குறை நிலவூவதுடன்இ எப்போதும் பாவிக்கப்படும் நோய் எதிர்ப்பு மருந்துகளின் பற்றாக்குறையூம் நிலவூகிறது. புற்று நோய்களுக்காக செய்யப்படும் சத்திர சிகிச்கைகள் காரணமாக புற்று நோயாளர்களுக்கு ஏற்படும் வலியை நீக்குவதற்கு வழங்கப்படும் வலி நிவாரண மருந்துகளின் பற்றாக்குறை பாரதூரமாக உள்ளது. அதாவது ட்ரெமடோல்இ மோபீன் போன்ற சாதாரண வலி நிவாரண மருந்துகளுக்கான பற்றாகுறை நிலவுவதாக மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர். விசேடமாக ஒவ்வாமை ஏற்படும் பட்சத்தில் பாவிக்கும் டெக்சாமெடசோன் போன்ற மருந்துகள் அபேக்ஷா வைத்தியசாலையில் இல்லை. மருந்துகளின் விலைகளை குறைத்ததாகக் கூறி அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன பெருமளவில் பணத்தை விரயமாக்கி தனது பிரதிபிம்பத்தை வளர்த்துக் கொள்கிறார். அவ்வாறு மேற்கொள்ளப்படும் பிரச்சாரங்களால் கூறப்படும் நிலைமையை விட சுகாதாரச் சேவையின் உண்மையான நிலை மிக மோசமாகவே காணப்படுகிறது. ராஜித சேனரத்தின சுகாதார அமைச்சராக தெரிவு செய்யப்பட்டமை தொடர்பிலான பாராட்டு விழாவிற்காக ரூ.6.7 மில்லியன் செலவிடப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது. உலக சுகாதார அமைப்பின் உப தலைவர் பதவி கிடைத்தமைக்காக “நெலும் பொக்குன” (தாமரைத் தடாகம்) மண்டபத்தில் நடந்த மேற்படி விழாவிற்கு 6,766,750 ரூபாய் செலவிடபபட்டுள்ளது.

இந்நாட்டில் இலவச சுகாதாரச் சேவை நடைமுறையில் உள்ளதாக பறைசாற்றும் அரசாங்கம் நோயாளர்களை மரணத்தின்பால் தள்ளும் திட்டத்தை செயற்படுத்துவது தெரிகிறது. தான் அமைச்சராக பதவி ஏற்பதற்கு முன்பு; 48 லிருந்து 72 வகையான அத்தியாவசிய மருந்துகளுக்கு தட்டுப்பாடு நிலவியதாகவும் அதனை நிவர்த்தி  செய்ததாகவூம் சுகாதார அமைச்சர் கூறியூள்ளார். என்றாலும் பிற்காலத்தில் அத்தியாவசிய மருந்துக்களுக்கான தட்டுப்பாடு குறித்து அமைச்சர் அடிக்கடி பேசுவது தெரிகிறது. பொதுவாக வைத்தியசாலைகளுக்கு தேவைப்படும் மருந்துகள் சுகாதார அமைச்சின் வழங்கல் பிரிவினால் விநியோகிக்கப்படுகின்றன. ‘லொசாடன்’ போன்ற அதிக இரத்த அழுத்தத்திற்காக பாவிக்கப்படும் மருந்து ஒரு வருடத்திற்கு தேவையான அளவு மாத்திரமே வைத்தியசாலைகளுக்கு விநிகோயிக்கப்படுகின்றன. அவற்றில காலாண்டுககுத் தேவையான மருந்துகள் ஒரே நேரத்தில் விநியோகிக்கப்படுவதுடன்இ காலண்டு நிறைவடைந்த பின்னர் அதனை மீண்டும் வழங்குமாறு விண்ணப்பிக்க முடியூம். என்றாலும் இரண்டு மூன்று வாரங்களுக்குத் தேவையான அளவு மருத்துவ விநியோகப் பிரிவினால் வழங்கப்படுவதாகவூம்இ மருந்துகள் முடிந்த பின்னர் மீண்டும் வழங்குவதற்காக மருந்துக்கள் கையிருப்பில் தொகையாக இல்லை என்பதும் nவிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. அந்த தட்டுப்பாடான மருந்துகளை வரவழைப்பதற்கு சிறிது காலம் எடுக்கும் என்பதால் அக்காலத்தில் அம்மருந்துகள் நோயாளர்களுக்கு வழங்கப்படாமையால் தனியார் மருந்தகங்களிலிருந்து விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டியூள்ளது. அதேபோன்று சிகிச்கை நிலையங்களில் மருந்துகள் விநியோகிக்காதபோது பற்றாக்குறை நிலவுவதாக அறிந்துகொள்ளும் நோயாளர்கள் பற்றாக்குறை தொடர்பில் சிந்தித்து தனியார் மருந்தகங்களி;ல் அவற்றை விலைக்கு வாங்குகின்றனர். அதனாலேயே அடுத்த சிகிச்சையின்போது அந்த மருந்துகளை விநியோகித்தாலும் நோயாளர்களுக்கு அதனால எந்தப் பிரயோசனமும் இல்லை. இவ்வாறாக மருந்து தட்டுப்பாடை அடிக்கடி  தோற்றுவித்து நோயாளர்களை தனியார் மருந்தகங்களுக்கு செல்ல வைப்பது ஏன் என்பதை சிந்திப்பதுப் பார்ப்பது கஷ்டமல்ல. கல்வியைப் போன்றே இலவச சுகாதாரச் சேவையையூம் விறபதற்கு நடவடிக்கை எடுத்துவரும் ஆட்சியாளர்கள் இலவச சுகாதார சேவை தொடர்பில் நம்பிக்கையிழக்கும் திட்டத்தையே செயற்படுத்துகின்றனர் என்பது மேற்படி விடயங்களை ஆராயும்போது தெரிய வருகிறது.

மே மாதம் 15ம் திகதிய வர்த்தமானி அறிவி;த்தல் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்ட மருந்துகளின் விலை அதிகரிப்பு

மருந்து வகைகள் முந்தைய விலை (ரூ) தற்போதைய விலை (ரூ)
 

எல்பெண்டசோல் மி.கி. 400

28 36.04
அமொக்ஸிலின் க்லவூலீனிக் அசிட் மி.கி.156

 

276 345.35
க்ளரிதோமைசின் மி.கி.125 418 523.72
ஆஸ்பிரின் மி.கி.75 2.88 3.60
ஆஸ்பிரின் மி.கி.100 5.90 6.37
பெக்லோமெதசோன் மை.கி.100 487 609.61
இன்சியூ+லின் செலியூபல் ஹியூமன் இன்ஜெக்ஷன்

 

1097 1372.80

 
Related News